Zarząd Symbio Polska S.A. z siedzibą w Warszawie zawiadamia, iż działając na podstawie art. 399 §1 KSH zwołuje w trybie art. 402 KSH na dzień 25.06.2009r., na godz. 14.00 w siedzibie Spółki przy ul. Polnej 40 w Warszawie Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.

Porządek obrad:
1.Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
3.Przyjęcie porządku obrad.
4.Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy w okresie od 01.01.2008 r. do 31.12.2008r.
5.Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy w okresie od 01.01.2008r. do 31.12.2008r.
6.Rozpatrzenie i przyjęcie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania finansowego Spółki i sprawozdania z działalności Spółki za rok obrotowy w okresie od 01.01.2008r. do 31.12.2008r., oraz z oceny wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty.
7.Podjęcie uchwały o pokryciu straty Spółki.
8.Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu i Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy w okresie od 01.01.2008.r do 31.12.2008r.
9.Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.
10.Podjecie uchwały w przedmiocie wypłacenia opłaty za gwarancje.
11.Zamknięcie obrad.

Warunkiem uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu jest złożenie w siedzibie Spółki, najpóźniej na tydzień przed terminem Walnego Zgromadzenia (do dnia 18.06.2009r., do godz. 16.00), oryginału imiennego świadectwa depozytowego. Imienne świadectwa depozytowe należy składać w sekretariacie biura Spółki: Warszawa, ul. Polna 40. Świadectwo depozytowe powinno określać liczbę akcji, przysługujących głosów oraz zawierać informację, że akcje te nie będą przedmiotem obrotu do czasu ukończenia Walnego Zgromadzenia. Lista Akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Zgromadzeniu będzie wyłożona w siedzibie Spółki w Warszawie, ul. Polna 40, od dnia 22.06.2008r. tj. na 3 dni robocze przed dniem Walnego Zgromadzenia. Biuro siedziby Spółki czynne w dni powszednie w godzinach od 9.00 do 17.00. Prawo uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu przysługuje, po spełnieniu wymogów określonych w Art. 406 KSH.