Zarząd Symbio Polska S.A. informuje, że w dniu 8 grudnia 2008 roku złożył do Giełdy Papierów Wartościowych S.A. wniosek o wprowadzenie 939.202 (dziewięćset trzydziestu dziewięciu tysięcy dwustu dwóch) Akcji zwykłych na okaziciela serii A, B i C spółki Symbio Polska S.A. do obrotu na rynku NewConnect prowadzonym jako Alternatywny System Obrotu przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Wartość nominalna akcji wynosi 1,00 zł (jeden złoty) każda.

Podstawa prawna:
§3 ust. 1 załącznika nr 1 do Uchwały nr 346/2007 Zarządu GPW w Warszawie S.A. z dnia 30 maja 2007 r. – Informacje bieżące i okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Steve Sperelakis – Prezes Zarządu