Złożenie wniosku o wprowadzenie akcji serii I do obrotu na rynku NewConnect

22-07-2016 18:34:12 | Bieżący | EBI | 35/2016

Zarząd SYMBIO POLSKA S.A. z siedzibą w Lublinie niniejszym informuje, że w dniu 22 lipca 2016 r. został złożony do kancelarii Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. wniosek o wprowadzenie do Alternatywnego Systemu Obrotu na rynku NewConnect 3.431.323 akcji zwykłych na okaziciela serii I.

Akcje serii I były przedmiotem oferty publicznej z zachowaniem prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy przeprowadzonej w lutym br.

Podstawa prawna:
§ 3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.

  • Bartosz Deptuła – Wiceprezes Zarządu