Złożenie wniosku o wprowadzenie akcji serii H do obrotu na rynku NewConnect

18-03-2015 13:57:00 | Bieżący | EBI | 13/2015

Zarząd Symbio Polska S.A. (dalej Spółka, Emitent) niniejszym informuje, że w dniu 17 marca 2015 roku został złożony do kancelarii Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. wniosek o wprowadzenie do Alternatywnego Systemu Obrotu na rynku NewConnect 2 000 000 akcji na okaziciela serii H o wartości nominalnej 1,00 zł każda.

Podstawa prawna:

§ 3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu alternatywnego systemu obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu”.

  • Jacek Skowroński – Prezes Zarządu