Raport bieżący nr 1 2015
Data sporządzenia: 2015-01-29
Skrócona nazwa emitenta
SYMBIO POLSKA S.A.
Temat
Zawiadomienie od Small Enterprise Assistance Funds o zmianie posiadanego pakietu akcji.
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Treść raportu:
Zarząd Symbio Polska S.A. informuje, że w dniu 28 stycznia 2015 roku otrzymał od Small Enterprise Assistance Funds zawiadomienie następującej treści:

„Działając w imieniu Small Enterprise Assistance Funds z siedzibą w Washington, D.C. 20025, 1500 K Street, N.W., Suite 375, na podstawie art. 69 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych _Dz. U. Nr 184, poz. 1539, ze zm._, niniejszym zawiadamiam:
W dniu 27.01.2015 r. powzięliśmy informację, że w dniu 21.01.2015 roku Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego dokonał rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego Symbio Polska S.A. do kwoty 3.431.323,00 zł. Do rejestru wpisano 2.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii H o wartości nominalnej 1,00 zł każda.
Przed zmianą udziału w związku z zaistniałym wydarzeniem:
a_ posiadana liczba akcji spółki Symbio Polska S.A. przez Small Enterprise Assistance Funds wynosiła 416.022 akcji zwykłych na okaziciela, _w tym podmiot zależny SEAF Global SME Facility LLC posiadał 252.727 akcji zwykłych na okaziciela_;
b_ posiadany procentowy udział akcji spółki Symbio Polska S.A. przez Small Enterprise Assistance Funds wynosił 29,07%, _w tym w tym podmiot zależny SEAF Global SME Facility LLC posiadał 17,66%_;
c_ posiadana liczba głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Symbio Polska S.A. przez Small Enterprise Assistance Funds wynosiła 416.022 głosów, _w tym podmiot zależny SEAF Global SME Facility LLC posiadał 252.727 głosów_;
d_ posiadany procentowy udział głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Symbio Polska S.A. przez Small Enterprise Assistance Funds wynosił 29,07%, _w tym w tym podmiot zależny SEAF Global SME Facility LLC posiada 17,66%_.

W związku ze zdarzeniem, o którym mowa powyżej, Small Enterprise Assistance Funds z siedzibą w Washington przekazuje poniższe informacje wymagane stosownie do art. 69 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych:
a_ aktualnie posiadana liczba akcji spółki Symbio Polska S.A. przez Small Enterprise Assistance Funds wynosi 416.022 akcji zwykłych na okaziciela, _w tym podmiot zależny SEAF Global SME Facility LLC posiada 252.727 akcji zwykłych na okaziciela_;
b_ aktualnie posiadany procentowy udział akcji spółki Symbio Polska S.A. przez Small Enterprise Assistance Funds wynosi 12,12%, _w tym w tym podmiot zależny SEAF Global SME Facility LLC posiada 7,37%_;
c_ aktualnie posiadana liczba głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Symbio Polska S.A. przez Small Enterprise Assistance Funds wynosi 416.022 głosów, _w tym podmiot zależny SEAF Global SME Facility LLC posiada 252.727 głosów_;
d_ aktualnie posiadany procentowy udział głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Symbio Polska S.A. przez Small Enterprise Assistance Funds wynosi 12,12%, _w tym w tym podmiot zależny SEAF Global SME Facility LLC posiada 7,37%_.
Small Enterprise Assistance Funds z siedzibą w Washington nie wyklucza w najbliższym czasie zmiany stanu posiadania pakietu akcji Spółki Symbio Polska S.A.”