Raport bieżący nr 6 2015
Data sporządzenia: 2015-01-29
Skrócona nazwa emitenta
SYMBIO POLSKA S.A.
Temat
Zawiadomienie od osoby zobowiązanej.
Podstawa prawna
Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie – informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych
Treść raportu:
Zarząd Symbio Polska S.A. informuje, że w dniu 29 stycznia 2015 r. wpłynęło do Spółki zawiadomienie od osoby zobowiązanej – Członka Rady Nadzorczej o transakcjach na akcjach Spółki zgodnie z art. 160 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi.
Nazwa podmiotu dokonującego transakcji: CP Fundusz Inwestycyjny Zamknięty.
Transakcja zawarta przez podmiot, o którym mowa w art. 160 ust. 2 pkt 4_ lit a Ustawy, w którego w strukturze organizacyjnej osoba zobowiązana pełni funkcje kierownicze i posiada stały dostęp do informacji poufnych dotyczących tego podmiotu oraz kompetencje w zakresie podejmowania decyzji wywierających wpływ na jego rozwój i perspektywy prowadzenia działalności gospodarczej.
Wskazanie instrumentu finansowego: akcje serii H Symbio Polska S.A.
Transakcja kupna 1.000.000 akcji po cenie 1,50 zł za jedną akcję.
Data transakcji 21.01.2015 r.
Tryb zawarcia transakcji: objęcie akcji nowej emisji.
Osoba zobowiązana nie wyraziła zgody na publikację danych osobowych.