Raport bieżący nr 2 2015
Data sporządzenia: 2015-01-29
Skrócona nazwa emitenta
SYMBIO POLSKA S.A.
Temat
Zawiadomienie od EECP I S.a.r.l. o zmianie posiadanego pakietu akcji.
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Treść raportu:
Zarząd Symbio Polska S.A. informuje, że w dniu 28 stycznia 2015 roku otrzymał od EECP I S.a.r.l. zawiadomienie następującej treści:

„Działając w imieniu EECP I S.a.r.l. z siedzibą w Luxembourg, L-8030 Strassen, 163 rue du Kiem, na podstawie art. 69 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych _Dz. U. Nr 184, poz. 1539, ze zm._, niniejszym zawiadamiam:
W dniu 27.01.2015 r. powzięliśmy informację, że w dniu 21.01.2015 roku Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego dokonał rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego Symbio Polska S.A. do kwoty 3.431.323,00 zł. Do rejestru wpisano 2.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii H o wartości nominalnej 1,00 zł każda.
Przed zmianą udziału w związku z zaistniałym wydarzeniem:
a_ posiadana liczba akcji spółki Symbio Polska S.A. przez EECP I S.a.r.l. wynosiła 704.314 akcji zwykłych na okaziciela;
b_ posiadany procentowy udział akcji spółki Symbio Polska S.A. przez EECP I S.a.r.l. wynosił 49,21%;
c_ posiadana liczba głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Symbio Polska S.A. przez EECP I S.a.r.l. wynosiła 704.314 głosów;
d_ posiadany procentowy udział głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Symbio Polska S.A. przez EECP I S.a.r.l. wynosił 49,21%.
W związku ze zdarzeniem, o którym mowa powyżej, EECP I S.a.r.l. z siedzibą w Strassen, Luksemburg przekazuje poniższe informacje wymagane stosownie do art. 69 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych:
a_ aktualnie posiadana liczba akcji spółki Symbio Polska S.A. przez EECP I S.a.r.l. wynosi 704.314 akcji zwykłych na okaziciela;
b_ aktualnie posiadany procentowy udział akcji spółki Symbio Polska S.A. przez EECP I S.a.r.l. wynosi 20,53%;
c_ aktualnie posiadana liczba głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Symbio Polska S.A. przez EECP I S.a.r.l.wynosi 704.314 głosów;
d_ aktualnie posiadany procentowy udział głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Symbio Polska S.A. przez EECP I S.a.r.l. wynosi 20,53%.
EECP I S.a.r.l. z siedzibą w Strassen, Luksemburg nie wyklucza w najbliższym czasie zmiany stanu posiadania pakietu akcji Spółki Symbio Polska S.A.”