Raport bieżący nr 2 2016
Data sporządzenia: 2016-01-05
Skrócona nazwa emitenta
SYMBIO POLSKA S.A.
Temat
Zawiadomienia od dwóch osób zobowiązanych.
Podstawa prawna
Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie – informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych
Treść raportu:
Zarząd Symbio Polska S.A. informuje, że w dniu 04 stycznia 2016 r. wpłynęło do Spółki zawiadomienie od osoby zobowiązanej – pierwszego Członka Rady Nadzorczej o transakcjach na akcjach Spółki zgodnie z art. 160 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi.

Nazwa podmiotu dokonującego transakcji: CP Fundusz Inwestycyjny Zamknięty.
Transakcja zawarta przez podmiot, o którym mowa w art. 160 ust. 2 pkt 4_ lit a Ustawy, w którego w strukturze organizacyjnej osoba zobowiązana pełni funkcje kierownicze i posiada stały dostęp do informacji poufnych dotyczących tego podmiotu oraz kompetencje w zakresie podejmowania decyzji wywierających wpływ na jego rozwój i perspektywy prowadzenia działalności gospodarczej.
Wskazanie instrumentu finansowego: akcje Symbio Polska S.A.
Transakcja kupna _transakcja pakietowa na rynku NewConnect_ 158.989 akcji po cenie 3,40 zł za jedną akcję z dnia 28.12.2015 r.
Osoba zobowiązana nie wyraziła zgody na publikację danych osobowych.

Jednocześnie w dniu 04 stycznia 2016 r. wpłynęło do Spółki zawiadomienie od osoby zobowiązanej – drugiego Członka Rady Nadzorczej o transakcjach na akcjach Spółki zgodnie z art. 160 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi.
Nazwa podmiotu dokonującego transakcji: CP Fundusz Inwestycyjny Zamknięty.
Transakcja zawarta przez podmiot, o którym mowa w art. 160 ust. 2 pkt 4_ lit a Ustawy, w którego w strukturze organizacyjnej osoba zobowiązana pełni funkcje kierownicze i posiada stały dostęp do informacji poufnych dotyczących tego podmiotu oraz kompetencje w zakresie podejmowania decyzji wywierających wpływ na jego rozwój i perspektywy prowadzenia działalności gospodarczej.
Wskazanie instrumentu finansowego: akcje Symbio Polska S.A.
Transakcja kupna _transakcja pakietowa na rynku NewConnect_ 158.989 akcji po cenie 3,40 zł za jedną akcję z dnia 28.12.2015 r.
Osoba zobowiązana nie wyraziła zgody na publikację danych osobowych.

Załączniki
Plik Opis