Raport bieżący nr 3/2019
Data sporządzenia: 2019-02-26
Skrócona nazwa emitenta: SYMBIO POLSKA S.A.

Temat:
Zawarcie umowy zbycia akcji Symbio Polska S.A.
Podstawa prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Symbio Polska S.A. _”Spółka”_ niniejszym zawiadamia, że w dniu 25 lutego 2019 roku Spółka otrzymała zawiadomienie od Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych Capital Partners S.A. z siedzibą w Warszawie działającego w imieniu funduszy CP FIZ oraz Capital Partners Investment I FIZ o zawarciu w dniu 21 lutego 2019 roku z LOOK Group sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie umów sprzedaży akcji Spółki – w szczególności o zawarciu przez:

1. CP FIZ działający w imieniu i na rzecz subfunduszu CP Private Equity FIZ umowy sprzedaży na rzecz LOOK Group sp. z o.o. 2.345.332 akcji o łącznej wartości nominalnej 1.196.119,32 zł za łączną cenę 469.066,40 zł,
2. CP FIZ działający w imieniu i na rzecz subfunduszu CP Absolute Return FIZ umowy sprzedaży na rzecz LOOK Group sp. z o.o. 2.662.330 akcji o łącznej wartości nominalnej 1.357.788,30 zł za łączną cenę 532.466,00 zł,
3. Capital Partners Investment I FIZ umowy sprzedaży na rzecz LOOK Group sp. z o.o. 1.552.001 akcji o łącznej wartości nominalnej 776.220,51 zł za łączną cenę 304.400,20 zł.