Raport bieżący nr 16 2016
Data sporządzenia: 2016-11-09
Skrócona nazwa emitenta
SYMBIO POLSKA S.A.
Temat
Zawarcie ugody z Bio Berry Poland sp. z o.o.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Symbio Polska S.A. _dalej „Spółka”_ niniejszym informuje, że w dniu 8 listopada 2016 roku została zawarta pomiędzy Spółką a Bio Berry Poland sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie ugoda w sprawie zakończenia toczącego się przed Sądem Okręgowym w Warszawie XX Wydział Gospodarczy postępowania z powództwa Spółki przeciwko Bio Berry Poland sp. z o.o. o zaniechanie czynów nieuczciwej konkurencji oraz o zapłatę odszkodowania. O złożeniu pozwu w tej sprawie Spółka informowała 8 kwietnia 2014 roku raportem bieżącym EBI nr 10/2014.

Zawarta ugoda wyczerpuje wszelkie wzajemne roszczenia jej stron wynikające lub związane z przedmiotem postępowania.

W ocenie Zarządu ugoda ta poprawi wizerunek Spółki wśród dostawców i odbiorców, a także umożliwi współpracę z firmą Bio Berry.