Zawarcie ugody w sprawie zakończenia postępowań pomiędzy Symbio Polska S.A. i jej akcjonariuszami

01-06-2016 13:45:41 | Bieżący | EBI | 24/2016

Zarząd Symbio Polska S.A. (dalej „Spółka”) niniejszym informuje, że w dniu 31 maja 2016 roku została zawarta pomiędzy Spółką a jej akcjonariuszami – EECP I S.a.r.l. z siedzibą w Luksemburgu i SEAF Global SME Facility LLC (SEAF) z siedzibą w Waszyngtonie (DC) – ugoda w sprawie zakończenia toczących się postępowań:
1. Postępowania przed Sądem Okręgowym w Lublinie IX Wydział Gospodarczy z pozwu wskazanych wyżej akcjonariuszy o stwierdzenie nieważności, ewentualnie o uchylenie Uchwały nr 6 NWZ Emitenta z dnia 26 stycznia 2016 roku.
2. Postępowania przed Sądem Apelacyjnym w Lublinie Wydział 1 Cywilny w przedmiocie rozpoznania zażalenia Spółki na postanowienie Sądu Okręgowego w Lublinie z dnia 4 marca 2016 roku o udzieleniu zabezpieczenia poprzez zawieszenie postępowania rejestrowego.
Efektem realizacji ugody będzie możliwość kontynuowania postępowania w przedmiocie rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii I.

Podstawa prawna:
§ 4 ust. 2 pkt 10 Załącznika Nr 3 do Regulaminu alternatywnego systemu obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu”.

  • Bartosz Deptuła – Wiceprezes Zarządu