Raport bieżący nr 5/2019
Data sporządzenia: 2019-03-15
Skrócona nazwa emitenta
SYMBIO POLSKA S.A.
Temat
Zawarcie transakcji na akcjach Symbio Polska S.A. przez osobę powiązanią z osobą pełniącą obowiązki zarządcze
Podstawa prawna
Art. 19 ust. 3 MAR – informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.
Treść raportu:
Zarząd Symbio Polska S.A. z siedzibą w Lublinie „Emitent” informuje o otrzymaniu od Look Group sp. z o.o. – podmiotu powiązanego z Panem Sebastianem Frydrychem, Prezesem Zarządu Emitenta – powiadomienia o transakcji zawartej na akcjach Emitenta. Treść powiadomienia: 
Powiadomienie o transakcji/transakcjach*, o którym mowa 
w art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR

1 Dane osoby pełniącej obowiązki zarządcze/osoby blisko z nią związanej
a_ Nazwa/Nazwisko Look Group sp. z o.o.

2 Powód powiadomienia
a_ Stanowisko/status Osoba blisko związana z osobą pełniącą obowiązki zarządcze – Prezesem Zarządu Symbio Polska S.A., Panem Sebastianem Frydrychem
b_ Pierwotne powiadomienie/zmiana powiadomienie pierwotne
3
Dane emitenta, uczestnika rynku uprawnień do emisji, platformy aukcyjnej, prowadzącego aukcje lub monitorującego aukcje
a_ Nazwa Symbio Polska S.A.
b_ LEI 259400B3L6VDUEFK1R55
4 Szczegółowe informacje dotyczące transakcji: rubrykę tę należy wypełnić dla _i_ każdego rodzaju instrumentu; _ii_ każdego rodzaju transakcji; _iii_ każdej daty; oraz _iv_ każdego miejsca, w którym przeprowadzono transakcje
a_ Opis instrumentu finansowego, rodzaj instrumentu 
Kod identyfikacyjny Akcje zwykłe na okaziciela

PLSMBI000013
b_ Rodzaj transakcji nabycie
c_
Cena i wolumen Cena Wolumen
0,20 PLN 6.529.663
d_
Informacje zbiorcze
 Łączny wolumen
 Cena
6.529.663
0,20 PLN
e_ Data transakcji 12.03.2019
f_ Miejsce transakcji Poza systemem obrotu