Zarejestrowanie zmian w Statucie spółki Symbio Polska S.A.

19-08-2015 18:12:20 | Bieżący | EBI | 33/2015

Zarząd Symbio Polska S.A.(„Emitent”, „Spółka”) informuje, że w dniu 18 sierpnia 2015 roku powziął informację o zarejestrowaniu w Krajowym Rejestrze Sądowym zmian Statutu Emitenta dokonanych na mocy uchwał ZWZ Emitenta w dniu 25.06.2015.
Zarejestrowane zostały następujące zmiany w Statucie:
1. Zmieniono § 2 Statutu, który otrzymał brzmienie: „Siedzibą Spółki jest Lublin”.
2. W § 8 Statutu usunięto ust. 6 i 7 (dotyczyły uprawnienia Zarządu do podwyższania kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego, które wygasło 2 lipca 2013 roku).
3. Zmieniono § 15 ust. 1 Statutu, który otrzymał brzmienie: „Do składania oświadczeń woli i podpisywania w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu albo jednego członka Zarządu łącznie z prokurentem lub jednego członka Zarządu łącznie z pełnomocnikiem działającym w granicach umocowania. Powyższe zasady nie dotyczą pełnomocnictw procesowych lub pełnomocnictw szczególnych, na podstawie których pełnomocnik może działać samodzielnie w granicach umocowania”.
4. W § 16 Statutu usunięto się ust.8 (dotyczył warunków, jakie misi spełniać członek Rady Nadzorczej by być uznany za członka niezależnego).
5. Zmieniono § 17 ust. 1 pkt12 Statutu , który otrzymał brzmienie: „12) zwolnienie z zakazu konkurencji obowiązującego członków Zarządu”
6. W § 17 Statutu usunięto ust. 3 (dotyczył zakazu konkurenci obowiązującego członków Rady Nadzorczej).
7. Zmieniono § 18 ust. 5 Statutu, który otrzymał brzmienie: „Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki albo w Warszawie”.
8. W § 20 Statutu usunięto pkt 5, 7, 8, 14 (dotyczyły szczególnych spraw wymagających uchwały Walnego Zgromadzenia) .
Aktualny ujednolicony tekst Statutu znajduje się w załączniku.
Ponadto Zarząd Emitenta informuje o likwidacji Oddziału w Lublinie 20-228 przy ulicy Zawieprzyckiej 8m, który obecnie staje się siedzibą Spółki. Nowy adres siedziby Spółki to:
Symbio Polska S.A.
ul. Zawieprzycka 8m
20-228 LublinPodstawa prawna:
§ 4 ust. 2 pkt. 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

  • Jacek Skowroński – Prezes Zarządu

Załączniki:

2015.08.19_statut_tekst ujednolicony