Zarząd SYMBIO POLSKA S.A. informuje, że w dniu 8 sierpnia 2008 roku zakończyła się subskrypcja prywatna akcji serii C nowej emisji SYMBIO POLSKA S.A., rozpoczęta 8 maja 2008 roku. Oferowanych było 308.000 (trzysta osiem tysięcy) akcji serii C na okaziciela o wartości nominalnej 1,00 zł każda. Objętych zostało 65.421 akcji objętych po cenie emisyjnej 9,75 złotych za jedną akcję. Akcje zostały objęte przez 3 inwestorów. W dniach od 31.07.2008 do 08.08.2008 roku dokonano przydziału ww. akcji.

Poniesione na dzień dzisiejszy przez SYMBIO POLSKA S.A. koszty związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem oferty prywatnej serii C wynoszą 214.891 zł, w tym:
– koszt przygotowania i przeprowadzenia oferty 70.100 zł,
– wynagrodzenie subemitentów 0 zł,
– sporządzenie dokumentu informacyjnego z uwzględnieniem kosztów doradztwa 48.000 zł,
– koszty promocji oferty 51.250 zł,
– pozostałe koszty 45.541 zl

Wymienione koszty zostaną rozliczone przez spółkę jako koszty emisji i pomniejszą kapitał zapasowy spółki.

Podstawa prawna:
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 346/2007 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 30 maja 2007 „Informacje bieżące i okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu”, §4 ust. 1

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Steve Sperelakis – Prezes Zarządu