Zakończenie subskrypcji i przydział akcji serii I.

08-03-2016 16:50:58 | Bieżący | EBI | 13/2016

Zarząd Symbio Polska S.A. („Emitent”) niniejszym informuje o zakończeniu subskrypcji i dokonaniu przydziału akcji serii I emitowanych na podstawie uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 6 z dnia 26 stycznia 2016 roku i oferowanych w drodze oferty publicznej z zachowaniem prawa poboru dla dotychczasowych Akcjonariuszy.

1) Data rozpoczęcia subskrypcji: 11 lutego 2016 r. Data zakończenia subskrypcji: 24 lutego 2016 r.
2) Data przydziału akcji: 8 marca 2016 r.
3) Liczba akcji objętych subskrypcją: 3.431.323
4) Stopy redukcji w poszczególnych transzach w przypadku, gdy choć w jednej transzy liczba przydzielonych akcji była mniejsza od liczby akcji, na które złożono zapisy:
Nie było podziału na transze. Zapisy podstawowe (składane na podstawie jednostkowych praw poboru) nie podlegały redukcji. Stopa redukcji w zapisach dodatkowych wyniosła 89,69%
5) Liczba akcji, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji:
Przydzielono 3.431.323 akcji serii I, w tym 2.363.864 na zapisy podstawowe i 1.067.459 na zapisy dodatkowe.
6) Cena, po jakiej akcje były obejmowane: 1,60 zł
7) Liczba osób, które złożyły zapisy na akcje objęte subskrypcją lub sprzedażą w poszczególnych transzach:
Nie było podziału na transze. Złożono 37 zapisów podstawowych i 9 zapisów dodatkowych.
8) Liczba osób, którym przydzielono akcje w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży w poszczególnych transzach:
Nie było podziału na transze. Akcje przydzielono osobom, które złożyły 37 zapisów podstawowych i 9 zapisów dodatkowych.
9) Nazwy (firmy) subemitentów, którzy objęli akcje w ramach wykonywania umów o subemisję:
W związku z ofertą akcji serii I Emitent nie zawarł żadnych umów o subemisję.
10) Łączne określenie wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji: 37.123 zł
Wysokość kosztów według ich tytułów, w podziale na koszty:
a) przygotowania i przeprowadzenia oferty: 22.123 zł,
b) wynagrodzenia subemitentów: nie dotyczy
c) sporządzenia memorandum informacyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa: 15.000 zł,
d) promocji oferty: nie dotyczy.
Koszty te pomniejszą kwotę nadwyżki ceny emisyjnej nad wartością nominalną akcji serii I przekazywaną na kapitał zapasowy Emitenta.

Podstawa prawna: §4 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

  • Tomasz Zarzyka – Prezes Zarządu