Zakończenie subskrypcji akcji serii H.

21-11-2014 12:59:17 | Bieżący | EBI | 32/2014

Zarząd Symbio Polska S.A. informuje, iż w dniu 13.11.2014 r. zakończyła się subskrypcja prywatna) od 500 tys. do 3 mln akcji serii H o wartości nominalnej 1,00 zł spółki Symbio Polska S.A. Subskrypcja rozpoczęła się w dniu 13.06.2014 r. Cena emisyjna akcji wynosiła 1,40 zł za jedną akcję.
Zarząd Symbio Polska S.A. informuje, że z powodu przeciągających się rozmów z inwestorami, ww. emisja akcji nie doszła do skutku. W wymaganym art. 431 KSH terminie nie zostały zawarte umowy objęcia akcji.
Jednocześnie informujemy, że został zawarty aneks do umowy zobowiązującej do objęcia akcji przez Small Enterprise Assistance Funds (dotychczasowego akcjonariusza Symbio Polska S.A.), zgodnie z którym, Small Enterprise Assistance Funds zobowiązuje się do objęcia 714.286 akcji nowej emisji uchwalonej na najbliższym NWZA. Zarząd Emitenta podjął decyzję o zwołaniu na grudzień 2014 r. NWZA, które podejmie uchwałę o nowej emisji akcji z wyłączeniem prawa poboru.
Koszty związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem oferty prywatnej akcji serii H wyniosły 7.096 zł w tym:
– koszt przygotowania i przeprowadzenia oferty 7.096 zł,
– wynagrodzenie subemitentów 0 zł,
– sporządzenie dokumentu informacyjnego z uwzględnieniem kosztów doradztwa 0 zł,
– koszty promocji oferty 0 zł.
Wymienione koszty zostaną ujęte w sprawozdaniu finansowym Emitenta jako pozostałe koszty operacyjne.

Podstawa prawna: §4 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO
Osoby reprezentujące Spółkę:
Piotr Kalaman – Prezes Zarządu

  • Piotr Kalaman – Prezes Zarządu