Zarząd Symbio Polska S.A. informuje, że w dniu 12 grudnia 2008 roku, na mocy Uchwały nr 914/2008 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., wyznaczony został na 15 grudnia 2008 roku pierwszy dzień notowań w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect 939.202 (dziewięćset trzydzieści dziewięć tysięcy dwieście dwóch) akcji zwykłych na okaziciela serii A, B i C o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda, oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych SA kodem „PLSMBI000013”. Akcje zwykłe na okaziciela serii A, B i C będą notowane na rynku kierowanym zleceniami w systemie notowań ciągłych pod nazwą skróconą „SYMBIO” i oznaczeniem „SYM”.

Podstawa prawna:
§ 3 ust. 1 Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 346/2007 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 30 maja 2007 r. „Informacje Bieżące i Okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu.”

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Steve Sperelakis – Prezes Zarządu