Raport bieżący nr 13 2016
Data sporządzenia: 2016-07-04
Skrócona nazwa emitenta
SYMBIO POLSKA S.A.
Temat
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na ZWZ Symbio Polska S.A. w dniu 29 czerwca 2016 r.
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie – WZA lista powyżej 5 %
Treść raportu:
Zarząd Symbio Polska S.A przekazuje do publicznej wiadomości listę akcjonariuszy, którzy uczestniczyli w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 29 czerwca 2016 r. i którzy posiadali co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na tym Walnym Zgromadzeniu:

1. CAPITAL PARTNERS INVESTMENT I FIZ
Liczba zarejestrowanych na ZWZ akcji: 482.037
Liczba głosów z zarejestrowanych akcji: 482.037
Udział głosów na tym ZWZ: 17,49%
Udział w ogólnej liczbie głosów: 7,02%

2. CP FIZ – SUBFUNDUSZ CP PRIVATE EQUITY
Liczba zarejestrowanych na ZWZ akcji: 1.109.130
Liczba głosów z zarejestrowanych akcji: 1.109.130
Udział głosów na tym ZWZ: 40,24%
Udział w ogólnej liczbie głosów: 16,16%

3. CP FIZ – SUBFUNDUSZ CP ABSOLUTE RETURN
Liczba zarejestrowanych na ZWZ akcji: 1.163.989
Liczba głosów z zarejestrowanych akcji: 1.163.989
Udział głosów na tym ZWZ: 42,23%
Udział w ogólnej liczbie głosów: 16,96%