KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 4 2018
Data sporządzenia: 2018-05-07
Skrócona nazwa emitenta
SYMBIO POLSKA S.A.
Temat
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na ZWZ Symbio Polska S.A. w dniu 07 maja 2018 r.
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie – WZA lista powyżej 5 %
Treść raportu:
Zarząd Symbio Polska S.A przekazuje do publicznej wiadomości listę akcjonariuszy, którzy uczestniczyli w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 7 maja 2018 r. i którzy posiadali co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na tym Walnym Zgromadzeniu:
1. CAPITAL PARTNERS INVESTMENT I FIZ
Liczba zarejestrowanych na ZWZ akcji: 1.522.001
Liczba głosów z zarejestrowanych akcji: 1.522.001
Udział głosów na tym ZWZ: 23,20%
Udział w ogólnej liczbie głosów: 22,18%2. CAPITAL PARTNERS FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY
Liczba zarejestrowanych na ZWZ akcji: 5.037.947
Liczba głosów z zarejestrowanych akcji: 5.037.947
Udział głosów na tym ZWZ: 76,80%
Udział w ogólnej liczbie głosów: 73,41%