Wycofanie wniosku o ogłoszenie upadłości Symbio Polska S.A.

03-06-2016 15:20:38 | Bieżący | EBI | 26/2016

Zarząd SYMBIO Polska S.A. z siedzibą w Lublinie („Emitent”, „Spółka”), w nawiązaniu do treści raportu bieżącego 17/2016 z dnia 22 marca 2016 roku niniejszym informuje o powzięciu informacji o złożeniu w dniu 2 czerwca 2016 roku przez Wolcar International Wolter Krystyn („Wolcar”) do Sądu Rejonowego Lublin-Wschód IX wydział Gospodarczy pisma w przedmiocie wycofania wniosku o orzeczenie upadłości likwidacyjnej Spółki.

Wycofanie przez Wolcar wniosku o ogłoszenie upadłości jest efektem porozumienia zawartego w dniu 1 czerwca 2016 r. przez Emitenta, Wolcar i Biuro Projektowania Systemów Cyfrowych S.A. z siedzibą w Chorzowie („BPSC”). Zgodnie z treścią porozumienia jego strony odstępują od zgłaszanych wobec siebie roszczeń i zobowiązują się do niewysuwania żadnych roszczeń w przyszłości.

W nawiązaniu do treści raportu bieżącego 17/2016 Zarząd informuje również, że Prokuratur Prokuratury Rejonowej Warszawa-Śródmieście odmówił wszczęcia śledztwa w sprawie nadużycia uprawnień i niedopełnienia obowiązku właściwego zajmowania się sprawami majątkowymi Spółki wynikających z podpisania przez Spółkę umów z BPSC. Po rozpatrzeniu zażalenia Spółki postanowienie Prokuratury podtrzymał Sąd Rejonowy dla Warszawy Śródmieścia w Warszawie. Jako podstawę rozstrzygnięcia wskazano na brak czynu zabronionego. Wskutek powyższego istniało znaczne ryzyko konieczności wykonania umów z BPSC. Stąd Zarząd Spółki zdecydował się na polubowne rozwiązanie sporu polegające na częściowej zapłacie roszczenia BPSC przy jednoczesnym rozwiązaniu umów zawartych przez Spółkę z BPSC.

Podstawa prawna:

§ 3 ust. 2 pkt 13 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

  • Bartosz Deptuła – Wiceprezes Zarządu