Zarząd Symbio Polska S.A. informuje, że w dniu 11 grudnia 2008 roku, na mocy Uchwały nr 910/2008 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect wprowadzono 873.694 (osiemset siedemdziesiąt trzy tysiące sześćset dziewięćdziesiąt cztery) akcje zwykłe na okaziciela serii A, 87 (osiemdziesiąt siedem) akcji zwykłych na okaziciela serii B i 65.421 (sześćdziesiąt pięć tysięcy czterysta dwadzieścia jeden) akcji zwykłych na okaziciela serii C spółki Symbio Polska S.A. o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda.

Podstawa prawna:
§ 3 ust. 1 Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 346/2007 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 30 maja 2007 r. „Informacje Bieżące i Okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu.”

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Steve Sperelakis – Prezes Zarządu