Wprowadzenie akcji serii H do obrotu na rynku NewConnect

26-03-2015 15:37:40 | Bieżący | EBI | 14/2015

Zarząd Symbio Polska S.A. (dalej: „Spółka”) niniejszym informuje, że w dniu 25 marca 2015 Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. podjął Uchwałę Nr 286/2015 w sprawie wprowadzenia do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect akcji zwykłych na okaziciela serii H Spółki SYMBIO POLSKA S.A.o wartości nominalnej 1,00 zł każda.

Podstawa:
§ 3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu alternatywnego systemu obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu”.

  • Jacek Skowroński – Prezes Zarządu