Wniosek o zabezpieczenie powództwa

19-02-2016 17:14:54 | Bieżący | EBI | 10/2016

Zarząd Symbio Polska S.A. (dalej „Spółka”, „Emitent”) niniejszym informuje, że powzięła informację, że do Sądu Okręgowego w Lublinie IX Wydział Gospodarczy przez pełnomocnika akcjonariuszy Spółki: EECP I S.a.r.l Luksemburg i SEAF Global SME Facility LLC (SEAF) Waszyngton DC został złożony wniosek o zabezpieczenie roszczenia przed wszczęciem postępowania o stwierdzenie nieważności ewentualnie uchylenie uchwały nr 6 NWZ Spółki z dnia 26 stycznia 2016 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii I z prawem poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy poprzez zawieszenie postępowania rejestrowego ewentualnie wstrzymanie wykonalności uchwały.
W złożonej odpowiedzi na powyższy wniosek Spółka wniosła m.in. o oddalenie wniosku w całości jako bezzasadnego.

Podstawa prawna:
§ 4 ust. 2 pkt 10 Załącznika Nr 3 do Regulaminu alternatywnego systemu obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu”.

  • Tomasz Zarzyka – Prezes Zarządu