Uchwała w sprawie wyznaczenia pierwszego dnia notowania akcji serii H na rynku NewConnect

27-03-2015 12:10:18 | Bieżący | EBI | 15/2015

Zarząd Symbio Polska S.A. (dalej: „Spółka”) niniejszym informuje, że w dniu 26 marca 2015 Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. podjął Uchwałę Nr 293/2015 w sprawie wyznaczenia na 31 marca 2015 r. pierwszego dnia notowania w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect akcji zwykłych na okaziciela serii H Spółki w liczbie 2.000.000, o wartości nominalnej 1,00 zł każda.

Podstawa:
§ 3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu alternatywnego systemu obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu”.

  • Jacek Skowroński – Prezes Zarządu