Uchwała Rady Nadzorczej o przedłużeniu delegowania członka Rady Nadzorczej do wykonywania czynności Prezesa Zarządu Symbio Polska S.A.

30-04-2014 13:12:26 | Bieżący | EBI | 13/2014

Zarząd Symbio Polska S.A. informuje, że Rada Nadzorcza w dniu 29 kwietnia 2014 roku podjęła uchwałę o przedłużeniu delegowania pana Piotra Kalamana – Przewodniczącego Rady Nadzorczej do wykonywania czynności Prezesa Zarządu Symbio Polska S.A. na do dnia 6 maja 2014 r. tj. do dnia odbycia NWZA. Jednocześnie Rada Nadzorcza podjęła uchwałę o powołaniu pana Piotra Kalamana do pełnienia funkcji Prezesa Zarządu z dniem odwołania go przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy z funkcji członka Rady Nadzorczej.

Pan Piotr Kalaman jest Absolwentem Politechniki Warszawskiej na Wydziale Mechanicznym Technologii i Automatyzacji w zakresie Organizacji i Zarządzania Przemysłem – tytuł magistra Inżyniera Organizatora Przemysłu (1990r). Brał udział w wielu szkoleniach i seminariach z zakresu finansów, inwestowania i zarządzania. Posiada bogate doświadczenie w zakresie dokonywania inwestycji kapitałowych i zrządzania. W latach 1991-1993 analityk finansowy Hejka Michna Consulting Ltd.. Od 1993 roku pracował w spółce CARESBAC Polska S.A. początkowo na stanowisku Oficera Inwestycyjnego/Dyrektor ds. Inwestycji, a od roku 1998 do 2005 jako Prezes Zarządu. Od 2005 r. do chwili obecnej pełni funkcję Prezesa Zarządu SEAF Polska Sp. z o.o. – spółki w 100% zależnej od Small Enterprise Assistance Funds, które posiada ponad 5% głosów Symbio Polska S.A.
Wskazanie działalności wykonywanej przez pana Piotr Kalamana poza emitentem, gdy działalność ta ma istotne znaczenie dla emitenta – Prezes Zarządu SEAF-POLSKA Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, spółki doradczej funduszu inwestycyjnego EECP I S.a.r.l. z siedzibą w Luksemburgu, który posiada 49,21% akcji Emitenta.
Wskazanie spółek prawa handlowego, w których, pan Piotr Kalaman w okresie co najmniej ostatnich trzech lat, był członkiem organów zarządzających lub nadzorczych albo wspólnikiem, ze wskazaniem, czy nadal pełni funkcje w organach lub jest nadal wspólnikiem – członek Rady Nadzorczej spółek: Fundusz Północny S.A. z siedzibą w Warszawie, SPAR Polska sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, spółki Matras S.A. z siedzibą w Katowicach, BPSC S.A. z siedzibą w Chorzowie, OJC sp. z o.o. z siedzibą w Wisowej (jest do dzisiaj), Proximus S.A. z siedzibą w Katowicach, Pupil Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. W spółce Matras A.S. był członkiem Zarządu w okresie od 01.08.2010 do 22.10.2012.
Pan Piotr Kalaman nie był skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwa oszustwa w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat oraz w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat nie otrzymał sądowego zakazu działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego.
Szczegóły wszystkich przypadków upadłości, zarządu komisarycznego lub likwidacji, w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat, w odniesieniu do podmiotów, w których pan Piotr Kalaman pełnił funkcje członka organu zarządzającego lub nadzorczego – 28.09.2011 r – likwidacja Funduszu Północnego S.A. – członek Rady Nadzorczej.
Pan Piotr Kalaman nie prowadzi działalności, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności emitenta, oraz nie jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej ani członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej.
Pan Piotr Kalaman nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Podstawa prawna:
§3 ust. 2 pkt 11 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO

  • Piotr Kalaman – Prezes Zarządu oddelegowany z Rady Nadzorczej