Rada Nadzorcza Spółki Symbio Polska S.A., na posiedzeniu Rady Nadzorczej w dniu 29 kwietnia 2009r., przyjęła uchwalę o następującej treści: Rada Nadzorcza Spółki postanawia niniejszym delegować Panią Sylwię Rybicką do czasowego wykonywania czynności członka Zarządu do dnia 31 maja 2009r. Pozostały skład Zarządu pozostaje bez zmian.