Rada Nadzorcza Spółki Symbio Polska S.A., na posiedzeniu Rady Nadzorczej w dniu 19 czerwca 2009r., przyjęła uchwalę o następującej treści: Rada Nadzorcza Spółki postanawia niniejszym delegować Panią Sylwię Rybicką do czasowego wykonywania czynności członka Zarządu na okres trzech miesięcy. Pozostały skład Zarządu pozostaje bez zmian.