Rezygnacja z publikacji raportów miesięcznych

15-12-2016 12:51:12 | Bieżący | EBI | 46/2016

Zarząd Symbio Polska S.A. z siedzibą w Lublinie („Emitent”) informuje, iż odstępuje od praktyki publikowania raportów miesięcznych, to jest od stosowania zasady nr 16 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect, z końcem 2016 roku.

Wszelkie istotne informacje Spółka przekazuje za pomocą raportów bieżących, a informacje podsumowujące prezentowane są w raportach okresowych (kwartalnych oraz rocznych). W opinii Zarządu Spółki zapewnia to akcjonariuszom oraz osobom zainteresowanym nabyciem akcji Emitenta dostęp do kompletnych i wystarczających informacji dających obraz sytuacji Emitenta.

Podstawa prawna: § 4 ust. 3 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

  • Bartosz Deptuła – Wiceprezes Zarządu
  • Zbigniew Kozłowski – Wiceprezes Zarządu