Formularz – wniosek o umieszczenie spraw w porządku obrad.doc
Formularz – wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika.doc
Formularz – ogłoszenie o zwołaniu ZWA.doc
Formularz – pełnomocnictwo w postaci elektronicznej.doc
Formularz – wniosek o zwołanie ZWA.doc
Formularz- zgłoszenie projektów uchwał.doc
Informacja o liczbie akcji.PDF
Ład korporacyjny” Dobre praktyki…”-po zmianach.PDF
Ogłoszenie o zwołaniu ZWA.PDF
Opinia oraz raport biegłego.PDF
Projekty uchwał.PDF
Sprawozdanie finansowe.PDF
Sprawozdanie Zarządu za 2009 rok.PDF
Projekty Uchwał ZWZA 16.06.2010r. korekta.PDF

Symbio Uchwały ZWZA.PDF

W związku z długą listą spraw w porządku obrad zarządzono przerwę w obradach. ZWZA podjęło obrady po przerwie w dniu 2 lipca 2010 r.

Symbio Uchwały ZWZA po przerwie.PDF