Spółka SYMBIO POLSKA S.A. zadebiutowała na rynku NewConnect w dniu 15 grudnia 2008 roku jako 58 debiutant w roku 2008 oraz 82 spółka notowana na alternatywnym rynku Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.

 

Papiery wartościowe wprowadzone do obrotu na NewConnect:

873.694 akcji zwykłych na okaziciela serii A

87 akcji zwykłych na okaziciela serii B

65.421 akcji zwykłych na okaziciela serii C

 

Podstawa emisji:

W dniu 28.02.2008 roku  Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki podjęło uchwały mające na celu podwyższenie kapitału zakładowego w drodze emisji od 1 do 873.781 akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 1 złoty każda akcja. Uchwała upoważniła Zarząd SYMBIO POLSKA S.A. do określenia wielkości emisji akcji serii C. Zarząd SYMBIO POLSKA S.A. podjął w dniu 07.05.2008 roku uchwałę określającą wielkość emisji akcji serii C do 308.000 akcji.

 

Cena emisyjna akcji serii C wyniosła: 9,75 zł.

 

Wartość środków pozyskanych z emisji akcji serii C: 637.855 zł.

 

Akcje serii C były oferowane w terminie od 08.05.2008 do 08.08.2008 roku, w trybie oferty prywatnej, z wyłączeniem prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy. Objętych zostało 65.421 akcji serii C przez 3 inwestorów. Emisja akcji serii C została zarejestrowana w KRS w dniu 07.10.2008 roku.

 

Cele emisji:

Główne cele emisyjne SYMBIO POLSKA S.A. zakładały kontynuację dynamicznego rozwoju produktów detalicznych – głównie na rynku krajowym poprzez:

       zwiększenie palety produktów,

      rozwinięcie działu handlowego,

 

      polepszenie infrastruktury dot. produkcji, magazynu, i logistyki,

jak również wsparcie eksportu surowca poprzez zwiększenie produkcji kluczowych owoców i warzyw.