Rejestracja zmian w Statucie Spółki

05-06-2018 13:09:33 | Bieżący | EBI | 14/2018

Zarząd Symbio Polska S.A. (Spółka, Emitent) informuje, że 5 czerwca 2018 r. powziął informację o zarejestrowaniu w Krajowym Rejestrze Sądowym zmian Statutu Emitenta dokonanych na mocy uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta z dnia 07.05.2018 r.

Zarejestrowane zmiany w Statucie:

§ 8 ust. 1 Statutu Spółki otrzymał następujące brzmienie:
„Kapitał zakładowy Spółki wynosi 3.499.949,46 złotych (słownie: trzy miliony czterysta dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset czterdzieści dziewięć złotych i 46 groszy) i dzieli się na 6.862.646 (sześć milionów osiemset sześćdziesiąt dwa tysiące sześćset czterdzieści sześć) akcji o wartości nominalnej 0,51 złotych (pięćdziesiąt jeden groszy) każda.”

§ 8 ust. 8-16 Statutu Spółki zostały uchylone.

§ 16 ust. 2 Statutu Spółki otrzymał brzmienie:
„2. Członkowie Rady Nadzorczej wybierają ze swojego grona Przewodniczącego.”

§ 17 ust. 1 pkt 7 Statutu Spółki otrzymał brzmienie:
„7. składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznych sprawozdań z wyników badań, o których mowa w pkt 5 i 6 powyżej,”

§ 17 ust. 2 Statutu Spółki otrzymał brzmienie:
„W celu wypełnienia spoczywających na niej obowiązków Rada Nadzorcza może kontrolować wszelkie działania spółki, żądać od Zarządu i pracowników spółki przedstawienia sprawozdań i składania wyjaśnień, a także dokonywać kontroli aktywów, sprawdzać księgi i dokumenty finansowe. Rada Nadzorcza jest również uprawniona do przedstawienia Walnemu Zgromadzeniu rekomendacji w przedmiocie udzielenie absolutorium członkom Zarządu Spółki. Rekomendacja ta nie ma charakteru wiążącego.”

Tekst ujednolicony Statutu Spółki stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 2) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

  • Marek Kacprowicz – Prezes Zarządu
  • Maciej Ostapkowicz – Wiceprezes Zarządu

Załączniki:

Statut ujednolicony Symbio Polska S.A.