Rejestracja przez sąd podwyższenia kapitału zakładowego Symbio Polska S.A. oraz zmian statutu Spółki.

27-01-2015 12:24:42 | Bieżący | EBI | 5/2015

Zarząd Symbio Polska S.A. informuje, że 26 stycznia 2015 r. powziął informację o dokonaniu w dniu 21 stycznia 2015 r. przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego Spółki do kwoty 3.431.323,00 zł oraz zmian w Statucie dostosowujących zapisy statutu do dokonanego podwyższenia. Do rejestru wpisano 2.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii H o wartości nominalnej 1,00 zł każda. Tekst jednolity statutu Spółki nie został uchwalony przez Radę Nadzorczą.

Zarejestrowane zmiany w Statucie:
§ 8 ust 1 i 2 Statutu Spółki otrzymał brzmienie:
1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 3.431.323 (słownie: trzy miliony czterysta trzydzieści jeden tysięcy trzysta dwadzieścia trzy) złote i dzieli się na 3.431.323 (słownie: trzy miliony czterysta trzydzieści jeden tysięcy trzysta dwadzieścia trzy) akcje o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda,
2. Kapitał zakładowy Spółki dzieli się na: (1) 873.694 (słownie: osiemset siedemdziesiąt trzy tysiące sześćset dziewięćdziesiąt cztery) akcje zwykłe na okaziciela serii A, o nr od 01 do 873.694 o wartości nominalnej 1,00 (słownie: jeden) złotych każda akcja oraz (2) 87 (słownie: osiemdziesiąt siedem) akcji zwykłych na okaziciela serii B o nr od 1 do 87 o wartości nominalnej 1,00 (słownie: jeden) złotych każda akcja oraz (3) 65.421 7 (sześćdziesiąt pięć tysięcy czterysta dwadzieścia jeden) akcji zwykłych na okaziciela serii C o nr od 1 do 65.421 o wartości nominalnej 1,00 (słownie: jeden) złotych każda akcja (4) 492.121 (słownie: czterysta dziewięćdziesiąt dwa tysiące sto dwadzieścia jeden) akcji na okaziciela serii E o numerach od 1 do 492.121 o wartości nominalnej 1 (słownie: jeden) złoty każda akcja (5) 2.000.000 (słownie: dwa miliony) akcji zwykłych na okaziciela serii H o numerach od 1 do 2.000.000 o wartości nominalnej 1 (słownie: jeden) złoty każda akcja.

Dotychczasowa treść § 8 ust 1 i 2 Statutu Spółki:
1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 1.431.323 (słownie: jeden milion czterysta trzydzieści jeden tysięcy trzysta dwadzieścia trzy) złote.
2. Kapitał zakładowy Spółki dzieli się na: (1) 873.694 (słownie: osiemset siedemdziesiąt trzy tysiące sześćset dziewięćdziesiąt cztery) akcje zwykłe na okaziciela serii A, o nr od 01 do 873.694 o wartości nominalnej 1,00 (słownie: jeden) złotych każda akcja oraz (2) 87 (słownie: osiemdziesiąt siedem) akcji zwykłych na okaziciela serii B o nr od 1 do 87 o wartości nominalnej 1,00 (słownie: jeden) złotych każda akcja oraz (3) 65.421 (sześćdziesiąt pięć tysięcy czterysta dwadzieścia jeden) akcji zwykłych na okaziciela serii C o nr od 1 do 65.421 o wartości nominalnej 1,00 (słownie: jeden) złotych każda akcja (4) 492.121 (słownie: czterysta dziewięćdziesiąt dwa tysiące sto dwadzieścia jeden) akcji na okaziciela serii E o numerach od 1 do 492.121 o wartości nominalnej 1 (słownie: jeden) złoty każda akcja.

Podstawa prawna: §3 ust. 2 pkt 5 i §4 ust. 2 pkt 2a Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO.

  • Piotr Kalaman – Prezes Zarządu