Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego – akcje serii I

27-06-2016 11:34:20 | Bieżący | EBI | 30/2016

Zarząd Symbio Polska S.A. („Spółka”, „Emitent”) z siedzibą w Lublinie niniejszym informuje, że w dniu 27 czerwca 2016 r., właściwy dla siedziby Spółki sąd rejestrowy dokonał rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego Spółki do kwoty 6.862.646,00 zł, w drodze emisji 3.431.323 akcji serii I.

Akcje serii I były przedmiotem oferty publicznej z zachowaniem prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy przeprowadzonej w lutym br. Zarząd Emitenta podejmie działania by w możliwie krótkim czasie akcje były notowane na rynku NewConnect.

Podstawa prawna: § 3 ust. 2 pkt. 5 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku New Connect”.

  • Bartosz Deptuła – Wiceprezes Zarządu