Raport miesięczny za wrzesień 2016 roku

12-10-2016 10:51:08 | Bieżący | EBI | 41/2016

Zarząd SYMBIO POLSKA S.A. z siedzibą w Lublinie, działając w oparciu o postanowienia punktu 16 Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 marca 2010 roku „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect”, przekazuje niniejszym do publicznej wiadomości raport miesięczny za wrzesień 2016 roku.

1. Informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym Spółki, które w ocenie Spółki mogą mieć w przyszłości istotne skutki dla kondycji finansowej oraz wyników finansowych SYMBIO POLSKA S.A.

We wrześniu 2016 r. Spółka osiągnęła łączne przychody ze sprzedaży w wysokości 2 808 tys. zł (1 % spadek w porównaniu do września 2015 r.) z czego:
– 1 550 tys. zł – przychody ze sprzedaży certyfikowanych półproduktów ekologicznych (spadek o 12% w porównaniu do września 2015r.)
– 1 258 tys. zł – przychody ze sprzedaży ekologicznych produktów i towarów detalicznych (wzrost o 15% w porównaniu do września 2015r.)

We wrześniu Spółka odnotowała wzrost sprzedaży ekologicznych produktów i towarów detalicznych. Do takiego wyniku przyczyniło się ciągłe pozyskiwanie nowych kontrahentów i punktów sprzedaży, jak również uruchomienie platformy B2B. W omawianym miesiącu do oferty dodane zostały nowe ekologiczne soki bezpośrednio wyciskane z owoców czarnej morwy.
We wrześniu 2016 nastąpił znaczący wzrost sprzedaży półfabrykatów ekologicznych w porównaniu do sierpnia. Związane jest to z sezonowością sprzedaży.

2. Zestawienie wszystkich informacji opublikowanych przez Spółkę w trybie raportu bieżącego w okresie objętym raportem.

Raporty EBI opublikowane we wrześniu 2016 roku:
Raport bieżący nr 39/2016 z dn. 2016-09-12 – Raport miesięczny za sierpień 2016 roku
Raport bieżący nr 40/2016 K z dn. 2016-09-13 – Korekta raportu miesięcznego nr 39/2016 – za sierpień 2016 roku

Raporty bieżące ESPI opublikowane we wrześniu 2016r.
We wrześniu raporty bieżące ESPI nie były publikowane.

Raporty Spółki są publikowane na bieżąco na stronie internetowej Spółki: www.symbio.pl, a także na stronach: www.newconnect.pl oraz www.gpwinfostrefa.pl.

3. Informacje na temat realizacji celów emisji, jeżeli taka realizacja, choćby w części, miała miejsce w okresie objętym niniejszym raportem.

Zgodnie z deklaracją zawartą w memorandum informacyjnym środki uzyskane przez Spółkę w drodze emisji akcji serii I zostały przeznaczone na finansowanie działalności operacyjnej.

4. Kalendarz inwestora, obejmujący wydarzenia mające mieć miejsce w nadchodzącym miesiącu, które dotyczą emitenta i są istotne z punktu widzenia inwestorów, w szczególności daty publikacji raportów okresowych, planowanych walnych zgromadzeń, otwarcia subskrypcji, spotkań z inwestorami lub analitykami oraz oczekiwany termin publikacji raportu analitycznego.

Do dnia 14 listopada Spółka opublikuje kolejny raport miesięczny

Podstawa prawna: punkt 16 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect.

  • Bartosz Deptuła – Wiceprezes Zarządu
  • Zbigniew Kozłowski – Wiceprezes Zarządu