Raport miesięczny za wrzesień 2015 roku

14-10-2015 15:42:21 | Bieżący | EBI | 36/2015

Zarząd SYMBIO POLSKA S.A. z siedzibą w Warszawie, działając w oparciu o postanowienia punktu 16 Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 marca 2010 roku „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect”, przekazuje niniejszym do publicznej wiadomości raport miesięczny za wrzesień 2015 roku.
1. Informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym Spółki, które w ocenie Spółki mogą mieć w przyszłości istotne skutki dla kondycji finansowej oraz wyników finansowych SYMBIO POLSKA S.A
We wrześniu 2015 r. Spółka osiągnęła łączne przychody ze sprzedaży w wysokości 2 832 tys. zł (19% wzrostu w porównaniu do września 2014 r.) z czego:
– 1 742 tys. zł (62 %) przychody ze sprzedaży certyfikowanych półproduktów ekologicznych
– 1 090 tys. zł (38 %) przychody ze sprzedaży ekologicznych produktów i towarów detalicznych.
2. Zestawienie wszystkich informacji opublikowanych przez Spółkę w trybie raportu bieżącego w okresie objętym raportem.

Raporty EBI opublikowane we wrześniu 2015 roku:
Raport okresowy nr 35/2015 z dn. 14.09.2015 r. – Raport miesięczny za sierpień 2015 roku
Raporty bieżące ESPI opublikowane we wrześniu 2015r.
Raporty bieżące ESPI nie były publikowane we wrześniu 2015

Raporty Spółki są publikowane na bieżąco na stronie internetowej Spółki: www.symbio.pl, a także na stronach: www.newconnect.pl oraz www.gpwinfostrefa.pl.
3. Informacje na temat realizacji celów emisji, jeżeli taka realizacja, choćby w części, miała miejsce w okresie objętym niniejszym raportem.
4. Kalendarz inwestora, obejmujący wydarzenia mające mieć miejsce w nadchodzącym miesiącu, które dotyczą emitenta i są istotne z punktu widzenia inwestorów, w szczególności daty publikacji raportów okresowych, planowanych walnych zgromadzeń, otwarcia subskrypcji, spotkań z inwestorami lub analitykami oraz oczekiwany termin publikacji raportu analitycznego.
Do 14 listopada 2015 r. Spółka opublikuje raport miesięczny za paźdzernik 2015 r.
Podstawa prawna: punkt 16 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect.

  • Jacek Skowroński – Prezes Zarządu