Raport miesięczny za wrzesień 2013 roku

14-10-2013 16:53:19 | Bieżący | EBI | 22/2013

Zarząd SYMBIO POLSKA S.A. z siedzibą w Warszawie, działając w oparciu o postanowienia punktu 16 Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 marca 2010 roku „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect”, przekazuje niniejszym do publicznej wiadomości raport miesięczny za wrzesień 2013 roku.

1. Informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym Spółki, które w ocenie Spółki mogą mieć w przyszłości istotne skutki dla kondycji finansowej oraz wyników finansowych SYMBIO POLSKA S.A.
We wrześniu 2013 roku Spółka SYMBIO kontynuowała swoje wysiłki w celu wzrostu sprzedaży produktów detalicznych w Polsce, głównie poprzez kanał tradycyjny. Dzięki swoim działaniom pozyskano 8 nowych punktów sprzedaży bezpośredniej i osiągnięto 47% wzrostu na tym kanale. Największy wpływ na osiągniecie tego wzrostu miała sprzedaż w południowej części kraju, gdzie odnotowano 115% wzrostu, przy jednoczesnym dwukrotnym wzroście sprzedaży na Wybrzeżu i 22% wzroście sprzedaży w centralnej części Polski.
Zarówno wzrost sprzedaży w kanale tradycyjnym, jak również 9% wzrost sprzedaży poprzez kanał nowoczesny, przyczyniły się do osiągnięcia przez Spółkę łącznego wzrostu sprzedaży detalicznej o 27%.
W omawianym okresie Spółka wprowadziła do oferty trzy nowe produkty: „Złote Jagody Inków”, „Żurawina” i „Płatki Kokosowe”.
Ponadto w omawianym miesiącu SYMBIO kontynuowała skup i przerób zakontraktowanego surowca, głównie maliny, śliwki i cukinii, a także realizowała bieżące kontrakty na sprzedaż półproduktów. Mniejsza ilość skupionego surowca w bieżącym sezonie przyczyniła się do 32% spadku sprzedaży półproduktów. Jednocześnie Spółce udało się poprawić rentowność tej sprzedaży w bieżącym miesiącu o 30%.
We wrześniu 2013 roku Spółka osiągnęła łączne przychody ze sprzedaży w wysokości 1.663 tys. zł (24% spadku w porównaniu do września 2012 r.), z czego:
– 1.257 tys. zł (76%) przychody ze sprzedaży certyfikowanych półproduktów ekologicznych sprzedawanych głównie do krajów Unii Europejskiej.
– 406 tys. zł (24%) przychody ze sprzedaży ekologicznych produktów i towarów detalicznych.

2. Zestawienie wszystkich informacji opublikowanych przez Spółkę w trybie raportu bieżącego w okresie objętym raportem.

Raporty EBI opublikowane we wrześniu 2013 roku:
Raport bieżący nr 21/2013 z dn. 13-09-2013r. – Raport miesięczny za sierpień 2013 roku.

Raporty bieżące ESPI nie były publikowane we wrześniu 2013 roku.
Raporty Spółki są publikowane na bieżąco na stronie internetowej Spółki: www.symbio.pl, a także na stronach: www.newconnect.pl oraz www.gpwinfostrefa.pl.

3. Informacje na temat realizacji celów emisji, jeżeli taka realizacja, choćby w części, miała miejsce w okresie objętym niniejszym raportem.
We wrześniu 2013 r. nie realizowano inwestycji ze środków pozyskanych z emisji akcji.

4. Kalendarz inwestora, obejmujący wydarzenia mające mieć miejsce w nadchodzącym miesiącu, które dotyczą emitenta i są istotne z punktu widzenia inwestorów, w szczególności daty publikacji raportów okresowych, planowanych walnych zgromadzeń, otwarcia subskrypcji, spotkań z inwestorami lub analitykami oraz oczekiwany termin publikacji raportu analitycznego.
W dniu 12 listopada 2013 r. Spółka opublikuje raport kwartalny za III kw. 2013 r.
Do 14 listopada 2013 r. Spółka opublikuje raport miesięczny za październik.

Podstawa prawna: punkt 16 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect.

  • Sylwia Rybicka – Prezes Zarządu