Raport miesięczny za styczeń 2015 roku.

13-02-2015 12:42:48 | Bieżący | EBI | 8/2015

Zarząd SYMBIO POLSKA S.A. z siedzibą w Warszawie, działając w oparciu o postanowienia punktu 16 Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 marca 2010 roku „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect”, przekazuje niniejszym do publicznej wiadomości raport miesięczny za styczeń 2015 roku.

1. Informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym Spółki, które w ocenie Spółki mogą mieć w przyszłości istotne skutki dla kondycji finansowej oraz wyników finansowych SYMBIO POLSKA S.A.
W styczniu 2015 r. Spółka osiągnęła łączne przychody ze sprzedaży w wysokości 1 544 tys. zł (64% wzrostu w porównaniu do stycznia 2014 r.) z czego:
– 704 tys. zł (46%) przychody ze sprzedaży certyfikowanych półproduktów ekologicznych sprzedawanych głównie do krajów Unii Europejskiej.
– 840 tys. zł (54%) przychody ze sprzedaży ekologicznych produktów i towarów detalicznych.

2. Zestawienie wszystkich informacji opublikowanych przez Spółkę w trybie raportu bieżącego w okresie objętym raportem.

Raporty EBI opublikowane w styczniu 2015 roku:
Raport bieżący nr 1/2015 z dn. 12.01.2015 r. – Uzupełnienie rb 39/2014 – informacje o powołanych członkach Rady Nadzorczej.
Raport bieżący nr 2/2015 z dn. 14.01.2015 r. – Terminy przekazywania raportów okresowych w 2015 r.
Raport bieżący nr 3/2015 z dn. 14.01.2015 r. – Raport miesięczny za grudzień 2014 roku.
Raport bieżący nr 4/2015 z dn. 19.01.2015 r. – Zakończenie subskrypcji akcji serii H.
Raport bieżący nr 5/2015 z dn. 27.01.2015 r. – Rejestracja przez sąd podwyższenia kapitału zakładowego Symbio Polska S.A. oraz zmian statutu Spółki.
Raporty bieżące ESPI opublikowane w styczniu 2015 roku:
Raport bieżący nr 1/2015 z dnia 29.01.2015 r. – Zawiadomienie od Small Enterprise Assistance Funds o zmianie posiadanego pakietu akcji.
Raport bieżący nr 2/2015 z dnia 29.01.2015 r. – Zawiadomienie od EECP I S.a.r.l. o zmianie posiadanego pakietu akcji.
Raport bieżący nr 3/2015 z dnia 29.01.2015 r. – Zawiadomienie od osoby zobowiązanej.
Raport bieżący nr 4/2015 z dnia 29.01.2015 r. – Zawiadomienie od TFI Capital Partners S.A. o zmianie posiadanego pakietu akcji.
Raport bieżący nr 5/2015 z dnia 29.01.2015 r. – Zawiadomienie od TFI Capital Partners S.A. o zmianie stanu posiadania w ogólnej liczbie głosów na WZA Symbio Polska S.A.
Raport bieżący nr 6/2015 z dnia 29.01.2015 r. – Zawiadomienie od osoby zobowiązanej.
Raport bieżący nr 7/2015 z dnia 30.01.2015 r. – Zawiadomienia od dwóch osób zobowiązanych.
Raport bieżący nr 8/2015 z dnia 30.01.2015 r. – Zawiadomienia od dwóch osób zobowiązanych.

Raporty Spółki są publikowane na bieżąco na stronie internetowej Spółki: www.symbio.pl, a także na stronach: www.newconnect.pl oraz www.gpwinfostrefa.pl.

3. Informacje na temat realizacji celów emisji, jeżeli taka realizacja, choćby w części, miała miejsce w okresie objętym niniejszym raportem.
W styczniu 2015 r. nie realizowano inwestycji ze środków pozyskanych z emisji akcji.

4. Kalendarz inwestora, obejmujący wydarzenia mające mieć miejsce w nadchodzącym miesiącu, które dotyczą emitenta i są istotne z punktu widzenia inwestorów, w szczególności daty publikacji raportów okresowych, planowanych walnych zgromadzeń, otwarcia subskrypcji, spotkań z inwestorami lub analitykami oraz oczekiwany termin publikacji raportu analitycznego.
Do 14 marca 2015 r. Spółka opublikuje raport miesięczny za luty 2015 r.

Podstawa prawna: punkt 16 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect.

  • Piotr Kalaman – Prezes Zarządu