Raport miesięczny za styczeń 2014 roku.

14-02-2014 14:54:22 | Bieżący | EBI | 7/2014

Zarząd SYMBIO POLSKA S.A. z siedzibą w Warszawie, działając w oparciu o postanowienia punktu 16 Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 marca 2010 roku „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect”, przekazuje niniejszym do publicznej wiadomości raport miesięczny za styczeń 2014 roku.
1. Informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym Spółki, które w ocenie Spółki mogą mieć w przyszłości istotne skutki dla kondycji finansowej oraz wyników finansowych SYMBIO POLSKA S.A.
W styczniu 2014 r. roku SYMBIO Polska S.A. osiągnęła 35% – wy wzrost sprzedaży produktów detalicznych w porównaniu ze styczniem 2013 r. Wzrost ten jest wynikiem konsekwentnie realizowanej strategii rozwoju działalności detalicznej, w szczególności kanału tradycyjnego.
W miesiącu styczniu 2014r, Spółka poszerzyła tradycyjny kanał sprzedaży detalicznej poprzez pozyskanie 20 nowych punktów sprzedaży na terenie całego kraju.
W styczniu bieżącego roku Spółka wprowadziła do swojej ofert kolejne nowe produkty: kaszki orkiszowe – jasną i razową.
Niższy poziom sprzedaży półproduktów o 62% zrealizowany w styczniu 2014r. w porównaniu ze styczniem 2013r. jest konsekwencją mniejszej ilości skupionych surowców w sezonie 2013.
W styczniu 2014 r. Spółka osiągnęła łączne przychody ze sprzedaży w wysokości 940 tys. PLN z czego:
– 303 tys. zł (32%) przychody ze sprzedaży certyfikowanych półproduktów ekologicznych, sprzedawanych głównie do krajów Unii Europejskiej.
– 638 tys. zł (68%) przychody ze sprzedaży certyfikowanych ekologicznych produktów i towarów detalicznych.
2. Zestawienie wszystkich informacji opublikowanych przez Spółkę w trybie raportu bieżącego w okresie objętym raportem.

Raporty EBI opublikowane w styczniu 2014 roku:
Raport bieżący nr 01/2014 z dn. 13-01-2014 r. – Terminy przekazywania raportów okresowych w 2014r.
Raport bieżący nr 02/2014 z dn. 13-01-2014 r. – Raport miesięczny za grudzień 2013r.
Raport bieżący nr 03/2014 z dn. 29-01-2014 r. – Rezygnacja Prezesa Zarządu
Raport bieżący nr 04/2014 z dn. 29-01-2014 r. – Delegowanie członka Rady Nadzorczej do wykonywania czynności członka Zarządu Symbio Polska S.A.
Raporty bieżące ESPI nie były publikowane w styczniu 2014 roku.
Raporty Spółki są publikowane na bieżąco na stronie internetowej Spółki: www.symbio.pl, a także na stronach: www.newconnect.pl oraz www.gpwinfostrefa.pl.
3. Informacje na temat realizacji celów emisji, jeżeli taka realizacja, choćby w części, miała miejsce w okresie objętym niniejszym raportem.
W styczniu 2014 r. nie realizowano inwestycji ze środków pozyskanych z emisji akcji.
4. Kalendarz inwestora, obejmujący wydarzenia mające mieć miejsce w nadchodzącym miesiącu, które dotyczą emitenta i są istotne z punktu widzenia inwestorów, w szczególności daty publikacji raportów okresowych, planowanych walnych zgromadzeń, otwarcia subskrypcji, spotkań z inwestorami lub analitykami oraz oczekiwany termin publikacji raportu analitycznego.
Do 14 marca 2014 r. Spółka opublikuje raport miesięczny za luty 2014 r.

Podstawa prawna: punkt 16 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect.

  • Piotr Kalaman – Prezes Zarządu oddelegowany z Rady Nadzorczej