Raport miesięczny za styczeń 2013 roku.

08-02-2013 16:22:57 | Bieżący | EBI | 3/2013

Raport miesięczny za styczeń 2013 roku.

Zarząd SYMBIO POLSKA S.A. z siedzibą w Warszawie, działając w oparciu o postanowienia punktu 16 Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 marca 2010 roku „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect”, przekazuje niniejszym do publicznej wiadomości raport miesięczny za styczeń 2013 roku.

1. Informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym Spółki, które w ocenie Spółki mogą mieć w przyszłości istotne skutki dla kondycji finansowej oraz wyników finansowych SYMBIO POLSKA S.A.

W miesiącu styczniu sprzedaż detaliczna Spółki wzrosła łącznie o 21% i osiągnęła rekordowy jak dotąd miesięczną wartość. Przyrost ten został osiągnięty dzięki wzrostowi sprzedaży w kanale tradycyjnym (głównie w województwie małopolskim – 140% wzrostu, czy mazowieckim – 21% wzrostu). Do wzrostu tego przyczyniło się zwiększenie sprzedaży w obsługiwanych punktach oraz pozyskanie nowych 27 punktów sprzedaży w postaci pojedynczych sklepów, sieci sklepów oraz nawiązanie współpracy z nowym dystrybutorem. Dodatkowo wzrosła również sprzedaż eksportowa produktów detalicznych.

W miesiącu styczniu, rozpoczynając przygotowania do tegorocznego sezonu, Spółka zainicjowała cykl spotkań i szkoleń z dostawcami ekologicznych owoców i warzyw. Ponadto realizowała cześć zawartych kontraktów na sprzedaż owoców i warzyw skupionych w zeszłorocznym sezonie

W styczniu 2013 roku Spółka, realizując kontrakty zagraniczne jak i sprzedaż krajową, osiągnęła łączne przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów w wysokości 1 270,95 tys. zł z czego:
– 800,15 tys. zł (62,96%) stanowiły przychody ze sprzedaży certyfikowanych półproduktów ekologicznych sprzedawanych głównie do krajów Unii Europejskiej.
– 470,80 tys. zł (37,04%) przychody ze sprzedaży ekologicznych produktów i towarów detalicznych,

Spadek przychodów ze sprzedaży półproduktów o 66% miesiącu styczniu 2013 roku w stosunku do stycznia 2012, wynika z innego rozłożenia realizacji kontraktów w bieżącym roku, tj. ich przesunięcia z miesiąca stycznia na kolejne miesiące 2013 roku.

2. Zestawienie wszystkich informacji opublikowanych przez Spółkę w trybie raportu bieżącego w okresie objętym raportem.

Raporty EBI opublikowane w miesiącu styczniu 2013 roku :

Raport bieżący nr 1/2013 z dn. 14-01-2013r. „Termin przekazywania raportów okresowych w 2013 r.”
Raport bieżący nr 2/2013 z dn. 14-01-2013r. „Raport miesięczny za grudzień 2012 roku.”

W miesiącu styczniu 2013 roku raporty ESPI nie były publikowane.

Raporty Spółki są publikowane na bieżąco na stronie internetowej Spółki: www.symbio.pl, a także na stronach: www.newconnect.pl oraz www.gpwinfostrefa.pl.

3. Informacje na temat realizacji celów emisji, jeżeli taka realizacja, choćby w części, miała miejsce w okresie objętym niniejszym raportem.

W miesiącu styczniu 2013 roku nie realizowano inwestycji ze środków pozyskanych z emisji.

4. Kalendarz inwestora, obejmujący wydarzenia mające mieć miejsce w nadchodzącym miesiącu, które dotyczą emitenta i są istotne z punktu widzenia inwestorów, w szczególności daty publikacji raportów okresowych, planowanych walnych zgromadzeń, otwarcia subskrypcji, spotkań z inwestorami lub analitykami oraz oczekiwany termin publikacji raportu analitycznego.

Do 14 marca Spółka opublikuje raport miesięczny za luty 2013 r.

Podstawa prawna: punkt 16 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect.

  • Sylwia Rybicka – Prezes Zarządu