Raport miesięczny za sierpień 2015 roku

14-09-2015 13:49:03 | Bieżący | EBI | 35/2015

Zarząd SYMBIO POLSKA S.A. z siedzibą w Warszawie, działając w oparciu o postanowienia punktu 16 Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 marca 2010 roku „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect”, przekazuje niniejszym do publicznej wiadomości raport miesięczny za sierpień 2015 roku.
1. Informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym Spółki, które w ocenie Spółki mogą mieć w przyszłości istotne skutki dla kondycji finansowej oraz wyników finansowych SYMBIO POLSKA S.A
W sierpniu 2015 r. Spółka osiągnęła łączne przychody ze sprzedaży w wysokości 1 779 tys. zł (69% wzrostu w porównaniu do sierpnia 2014 r.) z czego:
– 906 tys. zł (51 %) przychody ze sprzedaży certyfikowanych półproduktów ekologicznych
– 872 tys. zł (49 %) przychody ze sprzedaży ekologicznych produktów i towarów detalicznych.
2. Zestawienie wszystkich informacji opublikowanych przez Spółkę w trybie raportu bieżącego w okresie objętym raportem.

Raporty EBI opublikowane w sierpniu 2015 roku:
Raport okresowy nr 31/2015 z dn. 13.08.2015 r. – Raport kwartalny za II kwartał 2015
Raport bieżący nr 32/2015 z dn. 14.08.2015 r. – Raport miesięczny za lipiec 2015 roku
Raport bieżący nr 33/2015 z dn. 19.08.2015 r. – Zarejestrowanie zmian w Statucie spółki Symbio Polska S.A.
Raport bieżący nr 34/2015 z dn. 24.08.2015 r. – Emisja Obligacji serii B Symbio Polska S.A.
Raporty bieżące ESPI opublikowane w sierpniu 2015r.
Raporty bieżące ESPI nie były publikowane w sierpniu 2015

Raporty Spółki są publikowane na bieżąco na stronie internetowej Spółki: www.symbio.pl, a także na stronach: www.newconnect.pl oraz www.gpwinfostrefa.pl.
3. Informacje na temat realizacji celów emisji, jeżeli taka realizacja, choćby w części, miała miejsce w okresie objętym niniejszym raportem.
4. Kalendarz inwestora, obejmujący wydarzenia mające mieć miejsce w nadchodzącym miesiącu, które dotyczą emitenta i są istotne z punktu widzenia inwestorów, w szczególności daty publikacji raportów okresowych, planowanych walnych zgromadzeń, otwarcia subskrypcji, spotkań z inwestorami lub analitykami oraz oczekiwany termin publikacji raportu analitycznego.
Do 14 października 2015 r. Spółka opublikuje raport miesięczny za wrzesień 2015 r.
Podstawa prawna: punkt 16 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect.

  • Jacek Skowroński – Prezes Zarządu