Raport miesięczny za sierpień 2014 roku.

12-09-2014 12:20:59 | Bieżący | EBI | 27/2014

Zarząd SYMBIO POLSKA S.A. z siedzibą w Warszawie, działając w oparciu o postanowienia punktu 16 Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 marca 2010 roku „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect”, przekazuje niniejszym do publicznej wiadomości raport miesięczny za sierpień 2014 roku.
1. Informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym Spółki, które w ocenie Spółki mogą mieć w przyszłości istotne skutki dla kondycji finansowej oraz wyników finansowych SYMBIO POLSKA S.A.
W miesiącu sierpniu 2014r. Spółka pozyskała nowe punkty sprzedaży detalicznej na terenie całego kraju.
Spółka odpowiadając na potrzeby klientów wprowadziła do swojej oferty kolejne produkty ekologiczne.
W sierpniu Symbio rozpoczęło skup maliny ekologicznej jesiennej. Okres skupu maliny będzie trwa do końca września/początku października.
W sierpniu 2014 r. Spółka osiągnęła łączne przychody ze sprzedaży w wysokości 1 051 tys. zł (39% wzrostu w porównaniu do sierpnia 2013 r.) z czego:
– 470 tys. zł (45%) przychody ze sprzedaży certyfikowanych półproduktów ekologicznych sprzedawanych głównie do krajów Unii Europejskiej.
– 581 tys. zł (55%) przychody ze sprzedaży ekologicznych produktów i towarów detalicznych.

2. Zestawienie wszystkich informacji opublikowanych przez Spółkę w trybie raportu bieżącego w okresie objętym raportem.

Raporty EBI opublikowane w sierpniu 2014 roku:
Raport bieżący nr 25/2014 z dn. 11-08-2014 r. – Raport miesięczny za lipiec 2014 roku.
Raport kwartalny nr 26/2014 z dn. 13-08-2014 r. – Raport kwartalny za II kwartał 2014.

Raporty bieżące ESPI nie były publikowane w sierpniu 2014 roku.
Raporty Spółki są publikowane na bieżąco na stronie internetowej Spółki: www.symbio.pl, a także na stronach: www.newconnect.pl oraz www.gpwinfostrefa.pl.

3. Informacje na temat realizacji celów emisji, jeżeli taka realizacja, choćby w części, miała miejsce w okresie objętym niniejszym raportem.
W sierpniu 2014 r. nie realizowano inwestycji ze środków pozyskanych z emisji akcji.
4. Kalendarz inwestora, obejmujący wydarzenia mające mieć miejsce w nadchodzącym miesiącu, które dotyczą emitenta i są istotne z punktu widzenia inwestorów, w szczególności daty publikacji raportów okresowych, planowanych walnych zgromadzeń, otwarcia subskrypcji, spotkań z inwestorami lub analitykami oraz oczekiwany termin publikacji raportu analitycznego.
Do 14 października 2014 r. Spółka opublikuje raport miesięczny za wrzesień 2014 r.

Podstawa prawna: punkt 16 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect.

  • Piotr Kalaman – Prezes Zarządu