Raport miesięczny za sierpień 2013 roku.

13-09-2013 12:03:24 | Bieżący | EBI | 21/2013

Zarząd SYMBIO POLSKA S.A. z siedzibą w Warszawie, działając w oparciu o postanowienia punktu 16 Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 marca 2010 roku „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect”, przekazuje niniejszym do publicznej wiadomości raport miesięczny za sierpień 2013 roku.

1. Informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym Spółki, które w ocenie Spółki mogą mieć w przyszłości istotne skutki dla kondycji finansowej oraz wyników finansowych SYMBIO POLSKA S.A.

W sierpniu bieżącego roku, Spółka SYMBIO kontynuowała swoją strategię rozwoju sprzedaży detalicznej w Polsce, m.in.. poprzez kanał tradycyjny, osiągając łącznie 16% wzrostu przychodów ze sprzedaży na tym kanale (37% wzrostu po ośmiu miesiącach br.). Największy wpływ na wzrost sprzedaży w sierpniu miał 96% wzrostu przychodów ze sprzedaży w południowej części Polski oraz 39% wzrostu sprzedaży na Wybrzeżu. Ponadto, głównie z uwagi na wyjątkowo upalny sierpień oraz w związku z okresowym brakiem surowca (orkisz) na rynku i zmianami organizacyjnymi w jednej z sieci, z którą współpracuje SYMBIO, sprzedaż w kanale nowoczesnym spadła w omawianym miesiącu o 34%.

Wskaźnik wzrostu sprzedaży detalicznej po ośmiu miesiącach bieżącego roku utrzymuje się na poziomie 20%.

W omawianym okresie Spółka pozyskała 7 nowych punktów sprzedaży bezpośredniej w różnych częściach kraju i prowadziła szereg działań w kierunku uatrakcyjnienia oferty handlowej o nowe bakalie, które wkrótce wejdą do sprzedaży.

W sierpniu Spółka kontynuowała skup i przerób owoców, w tym głównie maliny i aronii oraz rozpoczęła realizowanie kontraktów na porzeczkę, a także negocjowała kontrakty sprzedażowe na zakupioną malinę i aronię, które będą realizowane sukcesywnie poczynając od września br. Mniejsza sprzedaż półproduktów (o 73%) w sierpniu jest głównie wynikiem pozyskania mniejszej ilości surowca (głównie truskawki) w bieżącym sezonie skupowym oraz przesunięciem terminów realizacji kontraktów.

W sierpniu 2013 r. Spółka osiągnęła łączne przychody ze sprzedaży w wysokości 641 tys. zł. (61% spadku w porównaniu do sierpnia 2012 roku) z czego:
– 350 tys. zł (55%) przychody ze sprzedaży certyfikowanych półproduktów ekologicznych,
– 290 tys. zł (45%) przychody ze sprzedaży ekologicznych produktów i towarów detalicznych.

2. Zestawienie wszystkich informacji opublikowanych przez Spółkę w trybie raportu bieżącego w okresie objętym raportem.

Raporty EBI opublikowane w sierpniu 2013 roku:
Raport bieżący nr 18/2013 z dn. 07-08-2013r. – Rejestracja zmian w statucie Symbio Polska S.A.
Raport bieżący nr 19/2013 z dn. 14-08-2013r. – Raport miesięczny za lipiec 2013 roku.
Raport kwartalny nr 20/2013 z dn. 14-08-2013r. – Raport kwartalny za II kwartał 2013 roku.

Raporty bieżące ESPI nie były publikowane w sierpniu 2013 roku.
Raporty Spółki są publikowane na bieżąco na stronie internetowej Spółki: www.symbio.pl, a także na stronach: www.newconnect.pl oraz www.gpwinfostrefa.pl.

3. Informacje na temat realizacji celów emisji, jeżeli taka realizacja, choćby w części, miała miejsce w okresie objętym niniejszym raportem.

W sierpniu 2013 r. nie realizowano inwestycji ze środków pozyskanych z emisji akcji.

4. Kalendarz inwestora, obejmujący wydarzenia mające mieć miejsce w nadchodzącym miesiącu, które dotyczą emitenta i są istotne z punktu widzenia inwestorów, w szczególności daty publikacji raportów okresowych, planowanych walnych zgromadzeń, otwarcia subskrypcji, spotkań z inwestorami lub analitykami oraz oczekiwany termin publikacji raportu analitycznego.

Do 14 października 2013 r. Spółka opublikuje raport miesięczny za wrzesień.

Podstawa prawna: punkt 16 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect.

  • Sylwia Rybicka – Prezes Zarządu