Raport miesięczny za październik 2016 roku

10-11-2016 12:38:40 | Bieżący | EBI | 43/2016

Zarząd SYMBIO POLSKA S.A. z siedzibą w Lublinie, działając w oparciu o postanowienia punktu 16 Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 marca 2010 roku „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect”, przekazuje niniejszym do publicznej wiadomości raport miesięczny za październik 2016 roku.

1. Informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym Spółki, które w ocenie Spółki mogą mieć w przyszłości istotne skutki dla kondycji finansowej oraz wyników finansowych SYMBIO POLSKA S.A.
W październiku 2016 r. Spółka osiągnęła łączne przychody ze sprzedaży w wysokości 2 967 tys. zł (31 % spadek w porównaniu do października 2015 r.) z czego:
– 1 668 tys. zł – przychody ze sprzedaży certyfikowanych półproduktów ekologicznych (spadek o 47% w porównaniu do października 2015r.)
– 1 299 tys. zł – przychody ze sprzedaży ekologicznych produktów i towarów detalicznych (wzrost o 9% w porównaniu do października 2015r.)

Spółka odnotowuje stały wzrost sprzedaży ekologicznych produktów i towarów detalicznych związany z ciągłym poszerzaniem oferty produktowej (w październiku wprowadzono np. sól himalajską) oraz pozyskiwaniem nowych punktów sprzedaży.
W październiku 2016 nastąpił spadek sprzedaży półproduktów ekologicznych w porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku. Związane jest to z cyklicznością realizacji zakontraktowanych dostaw do klientów.

2. Zestawienie wszystkich informacji opublikowanych przez Spółkę w trybie raportu bieżącego w okresie objętym raportem.
Raporty EBI opublikowane w październiku 2016 roku:
Raport bieżący nr 41/2016 z dn. 2016-10-12 – Raport miesięczny za wrzesień 2016 roku

Raporty bieżące ESPI nie były publikowane w październiku 2016r.

Raporty Spółki są publikowane na bieżąco na stronie internetowej Spółki: www.symbio.pl, a także na stronach: www.newconnect.pl oraz www.gpwinfostrefa.pl.

3. Informacje na temat realizacji celów emisji, jeżeli taka realizacja, choćby w części, miała miejsce w okresie objętym niniejszym raportem.
Zgodnie z deklaracją zawartą w memorandum informacyjnym środki uzyskane przez Spółkę w drodze emisji akcji serii I zostały przeznaczone na finansowanie działalności operacyjnej.

4. Kalendarz inwestora, obejmujący wydarzenia mające mieć miejsce w nadchodzącym miesiącu, które dotyczą emitenta i są istotne z punktu widzenia inwestorów, w szczególności daty publikacji raportów okresowych, planowanych walnych zgromadzeń, otwarcia subskrypcji, spotkań z inwestorami lub analitykami oraz oczekiwany termin publikacji raportu analitycznego.
Do dnia 12 grudnia Spółka opublikuje kolejny raport miesięczny

Podstawa prawna: punkt 16 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect.

  • Bartosz Deptuła – Wiceprezes Zarządu
  • Zbigniew Kozłowski – Wiceprezes Zarządu