Raport miesięczny za październik 2015 roku

13-11-2015 16:10:37 | Bieżący | EBI | 38/2015

Zarząd SYMBIO POLSKA S.A. z siedzibą w Lublinie, działając w oparciu o postanowienia punktu 16 Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 marca 2010 roku „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect”, przekazuje niniejszym do publicznej wiadomości raport miesięczny za październik 2015 roku.
1. Informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym Spółki, które w ocenie Spółki mogą mieć w przyszłości istotne skutki dla kondycji finansowej oraz wyników finansowych SYMBIO POLSKA S.A
W październiku 2015 r. Spółka osiągnęła łączne przychody ze sprzedaży w wysokości 4 327 tys. zł (35% wzrostu w porównaniu do października 2014 r.) z czego:
– 3 129 tys. zł (72 %) przychody ze sprzedaży certyfikowanych półproduktów ekologicznych
– 1 197 tys. zł (28 %) przychody ze sprzedaży ekologicznych produktów i towarów detalicznych.
2. Zestawienie wszystkich informacji opublikowanych przez Spółkę w trybie raportu bieżącego w okresie objętym raportem.

Raporty EBI opublikowane w październiku 2015 roku:
Raport okresowy nr 36/2015 z dn. 14.10.2015 r. – Raport miesięczny za wrzesień 2015 roku
Raporty bieżące ESPI opublikowane w październiku 2015r.
Raport bieżący nr 12/2015 z dnia 01.10.2015 r. – Zawiadomienia od dwóch osób zobowiązanych
Raport bieżący nr 13/2015 z dnia 08.10.2015 r. – Zawiadomienia od dwóch osób zobowiązanych

Raporty Spółki są publikowane na bieżąco na stronie internetowej Spółki: www.symbio.pl, a także na stronach: www.newconnect.pl oraz www.gpwinfostrefa.pl.
3. Informacje na temat realizacji celów emisji, jeżeli taka realizacja, choćby w części, miała miejsce w okresie objętym niniejszym raportem.
4. Kalendarz inwestora, obejmujący wydarzenia mające mieć miejsce w nadchodzącym miesiącu, które dotyczą emitenta i są istotne z punktu widzenia inwestorów, w szczególności daty publikacji raportów okresowych, planowanych walnych zgromadzeń, otwarcia subskrypcji, spotkań z inwestorami lub analitykami oraz oczekiwany termin publikacji raportu analitycznego.
Do 14 grudnia 2015 r. Spółka opublikuje raport miesięczny za listopad 2015 r.
Podstawa prawna: punkt 16 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect.

  • Tomasz Zarzyka – Prezes Zarządu