Raport miesięczny za październik 2014 roku.

14-11-2014 09:08:13 | Bieżący | EBI | 31/2014

Zarząd SYMBIO POLSKA S.A. z siedzibą w Warszawie, działając w oparciu o postanowienia punktu 16 Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 marca 2010 roku „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect”, przekazuje niniejszym do publicznej wiadomości raport miesięczny za październik 2014 roku.
1. Informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym Spółki, które w ocenie Spółki mogą mieć w przyszłości istotne skutki dla kondycji finansowej oraz wyników finansowych SYMBIO POLSKA S.A.
W październiku Spółka uczestniczyła w VII Targach Żywności Ekologicznej i Regionalnej „NATURA FOOD” odbywających się w dniach 3-5 października br. w Łodzi.
W październiku 2014 r. Spółka osiągnęła łączne przychody ze sprzedaży w wysokości 3 201 tys. zł (71% wzrostu w porównaniu do października 2013 r.) z czego:
– 2 480 tys. zł (77%) przychody ze sprzedaży certyfikowanych półproduktów ekologicznych sprzedawanych głównie do krajów Unii Europejskiej.
– 720 tys. zł (23%) przychody ze sprzedaży ekologicznych produktów i towarów detalicznych.

2. Zestawienie wszystkich informacji opublikowanych przez Spółkę w trybie raportu bieżącego w okresie objętym raportem.

Raporty EBI opublikowane w październiku 2014 roku:
Raport bieżący nr 28/2014 z dn. 13-10-2014 r. – Raport miesięczny za wrzesień 2014 roku.
Raport bieżący nr 29/2014 z dn. 28-10-2014 r. – Ogłoszenie o zwołaniu NWZA Symbio Polska S.A. na 24 listopada 2014 r. wraz z projektami uchwał.

Raporty bieżące ESPI opublikowane w październiku 2014 roku:
Raport bieżący nr 5/2014 z 28-10.2014 r. – Ogłoszenie o zwołaniu NWZA Symbio Polska S.A. na 24 listopada 2014 r. wraz z projektami uchwał.

Raporty Spółki są publikowane na bieżąco na stronie internetowej Spółki: www.symbio.pl, a także na stronach: www.newconnect.pl oraz www.gpwinfostrefa.pl.

3. Informacje na temat realizacji celów emisji, jeżeli taka realizacja, choćby w części, miała miejsce w okresie objętym niniejszym raportem.
W październiku 2014 r. nie realizowano inwestycji ze środków pozyskanych z emisji akcji.
4. Kalendarz inwestora, obejmujący wydarzenia mające mieć miejsce w nadchodzącym miesiącu, które dotyczą emitenta i są istotne z punktu widzenia inwestorów, w szczególności daty publikacji raportów okresowych, planowanych walnych zgromadzeń, otwarcia subskrypcji, spotkań z inwestorami lub analitykami oraz oczekiwany termin publikacji raportu analitycznego.
Do 14 grudnia 2014 r. Spółka opublikuje raport miesięczny za listopad 2014 r.

Podstawa prawna: punkt 16 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect.

  • Piotr Kalaman – Prezes Zarządu