Raport miesięczny za październik 2013 roku.

14-11-2013 08:59:06 | Bieżący | EBI | 24/2013

Zarząd SYMBIO POLSKA S.A. z siedzibą w Warszawie, działając w oparciu o postanowienia punktu 16 Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 marca 2010 roku „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect”, przekazuje niniejszym do publicznej wiadomości raport miesięczny za październik 2013 roku.

1. Informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym Spółki, które w ocenie Spółki mogą mieć w przyszłości istotne skutki dla kondycji finansowej oraz wyników finansowych SYMBIO POLSKA S.A.

W październiku 2013 roku kontynuując strategię rozwoju sprzedaży detalicznej Spółka zrealizowała jedną z rekordowych jak dotąd sprzedaży miesięcznych w bieżącym roku. Rozwijając sprzedaż poprzez kanał tradycyjny, SYMBIO osiągnęła 44%-owy wzrost (miesiąc do miesiąca) w tym kanale. Wzrost ten uzyskano, miedzy innymi dzięki potrojeniu sprzedaży w południowej Polsce oraz 235%-owym wzroście sprzedaży w północnej części kraju. Sprzedaż poprzez kanał nowoczesny wzrosła o 4%. Łączny wzrost przychodów ze sprzedaży produktów detalicznych w omawianym okresie wyniósł 24%, co, po nieco słabszym 3Q 2013 roku, pozwoliło utrzymać ponad 20%-owy wzrost przy jednoczesnym 21%-owym wzroście marży na tej sprzedaży po 10 miesiącach br.

Ponadto w omawianym miesiącu SYMBIO pozyskało 18 nowych punktów sprzedaży bezpośredniej na terenie całego kraju i poszerzyło swoją ofertę produktową o 100%-owy koncentrat pomidorowy bez dodatku cukru.

Miesiąc październik to ostatni miesiąc skupowy w którym Spółka skoncentrowała się na skupie maliny, śliwki i warzyw. Realizując kontrakty i sprzedaż półproduktów SYMBIO zrealizowała sprzedaż o 41% niższą niż w roku ubiegłym, co jest wynikiem zarówno mniejszej ilości skupionego surowca, jak i rozłożeniem w czasie realizacji kontraktów sprzedażowych. Jednocześnie Spółka skupiła swoje wysiłki na zminimalizowaniu straty wynikającej z mniejszej ilości skupionego surowca, m.in. poprzez poprawę rentowności sprzedaży półproduktów, co zaowocowało wzrostem marży brutto na tej sprzedaży o 4%.

W dniach 5-9 października 2013 r. SYMBIO uczestniczyła w jednych w największych w Europie Międzynarodowych Targach Spożywczych „Anuga 2013” odbywających się cykliczne co 2 lata w Kolonii (Niemcy).

Spółka zaprezentowała również swoje produkty na kolejnej, VI edycji Międzynarodowych Targów Żywności Ekologicznej i Tradycyjnej NATURA FOOD w Łodzi, gdzie spotykało się ponad 300 uznanych producentów z kraju i zagranicy, specjalizujących się w produkcji żywności naturalnej, regionalnej i ekologicznej.

W październiku 2013 r. Spółka osiągnęła łączne przychody ze sprzedaży w wysokości 1.872,26 tys. zł (31 % spadku w porównaniu do października 2012 r.) z czego:
– 1.343,46 tys. zł (72 %) przychody ze sprzedaży certyfikowanych półproduktów ekologicznych sprzedawanych głównie do krajów Unii Europejskiej.
– 528,8 tys. zł (28 %) przychody ze sprzedaży ekologicznych produktów i towarów detalicznych.

2. Zestawienie wszystkich informacji opublikowanych przez Spółkę w trybie raportu bieżącego w okresie objętym raportem.

Raporty EBI opublikowane w październiku 2013 roku:
Raport bieżący nr 22/2013 z dn. 14-10-2013 r. – Raport miesięczny za wrzesień 2013 roku.

Raporty bieżące ESPI nie były publikowane w wrześniu 2013 roku.
Raporty Spółki są publikowane na bieżąco na stronie internetowej Spółki: www.symbio.pl, a także na stronach: www.newconnect.pl oraz www.gpwinfostrefa.pl.

3. Informacje na temat realizacji celów emisji, jeżeli taka realizacja, choćby w części, miała miejsce w okresie objętym niniejszym raportem.
W październiku 2013 r. nie realizowano inwestycji ze środków pozyskanych z emisji akcji.

4. Kalendarz inwestora, obejmujący wydarzenia mające mieć miejsce w nadchodzącym miesiącu, które dotyczą emitenta i są istotne z punktu widzenia inwestorów, w szczególności daty publikacji raportów okresowych, planowanych walnych zgromadzeń, otwarcia subskrypcji, spotkań z inwestorami lub analitykami oraz oczekiwany termin publikacji raportu analitycznego.
Do 14 grudnia 2013 r. Spółka opublikuje raport miesięczny za listopad.

Podstawa prawna: punkt 16 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect.

  • Sylwia Rybicka – Prezes Zarządu