Raport miesięczny za marzec 2016 roku

14-04-2016 12:15:44 | Bieżący | EBI | 18/2016

Zarząd SYMBIO POLSKA S.A. z siedzibą w Lublinie, działając w oparciu o postanowienia punktu 16 Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 marca 2010 roku „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect”, przekazuje niniejszym do publicznej wiadomości raport miesięczny za marzec 2016 roku.
1. Informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym Spółki, które w ocenie Spółki mogą mieć w przyszłości istotne skutki dla kondycji finansowej oraz wyników finansowych SYMBIO POLSKA S.A
W marcu 2016 r. Spółka osiągnęła łączne przychody ze sprzedaży w wysokości 2 285 tys. zł (64 % wzrostu w porównaniu do marca 2015 r.) z czego:
– 765 tys. zł – przychody ze sprzedaży certyfikowanych półproduktów ekologicznych (udział w całości 33%)
– 1 520 tys. zł – przychody ze sprzedaży ekologicznych produktów i towarów detalicznych (udział w całości 67%)
2. Zestawienie wszystkich informacji opublikowanych przez Spółkę w trybie raportu bieżącego w okresie objętym raportem.

Raporty EBI opublikowane w marcu 2016 roku:
Raport bieżący nr 12/2016 z dn. 02.03.2016 r. – Informacja o zapisach na akcje serii I w ofercie publicznej
Raport bieżący nr 13/2016 z dn. 08.03.2016 r. – Zakończenie subskrypcji i przydział akcji serii I.
Raport bieżący nr 14/2016 z dn. 14.03.2016 r. – Raport miesięczny za luty 2016 roku.
Raport bieżący nr 15/2016 z dn. 15.03.2016 r. – Postanowienie sądu o zabezpieczeniu powództwa poprzez zawieszenie postępowania rejestrowego emisji akcji serii I
Raport bieżący nr 16/2016 z dn. 18.03.2016 r. – Złożenie pozwu o stwierdzenie nieważności Uchwały nr 6 NWZ Emitenta z 26 stycznia 2016 r.
Raport bieżący nr 17/2016 z dn. 22.03.2016 r. – Postanowienie w przedmiocie zabezpieczenia majątku Emitenta

Raporty bieżące ESPI opublikowane w marcu 2016r.
W marcu raporty bieżące ESPI nie były publikowane

Raporty Spółki są publikowane na bieżąco na stronie internetowej Spółki: www.symbio.pl, a także na stronach: www.newconnect.pl oraz www.gpwinfostrefa.pl.
3. Informacje na temat realizacji celów emisji, jeżeli taka realizacja, choćby w części, miała miejsce w okresie objętym niniejszym raportem.
4. Kalendarz inwestora, obejmujący wydarzenia mające mieć miejsce w nadchodzącym miesiącu, które dotyczą emitenta i są istotne z punktu widzenia inwestorów, w szczególności daty publikacji raportów okresowych, planowanych walnych zgromadzeń, otwarcia subskrypcji, spotkań z inwestorami lub analitykami oraz oczekiwany termin publikacji raportu analitycznego.
Do 14 maja 2016 r. Spółka opublikuje raport miesięczny za kwiecień 2016 r.

Podstawa prawna: punkt 16 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect.

  • Tomasz Zarzyka – Prezes Zarządu