Raport miesięczny za marzec 2014 roku

14-04-2014 11:27:29 | Bieżący | EBI | 12/2014

Zarząd SYMBIO POLSKA S.A. z siedzibą w Warszawie, działając w oparciu o postanowienia punktu 16 Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 marca 2010 roku „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect”, przekazuje niniejszym do publicznej wiadomości raport miesięczny za marzec 2014 roku.

1. Informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym Spółki, które w ocenie Spółki mogą mieć w przyszłości istotne skutki dla kondycji finansowej oraz wyników finansowych SYMBIO POLSKA S.A.

W marcu 2014 roku SYMBIO Polska S.A. konsekwentnie realizowała strategię rozwoju działalności detalicznej, w szczególności kanału tradycyjnego, na którym zanotowano 83% wzrost sprzedaży w porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego. Łączny wzrost przychodów ze sprzedaży detalicznej w omawianym okresie wyniósł 26%.
W omawianym miesiącu Spółka poszerzyła tradycyjny kanał sprzedaży detalicznej poprzez pozyskanie 22 nowych punktów sprzedaży bezpośredniej na terenie całego kraju. W dniu 05.03.2014r. SYMBIO Polska S.A. wzięło udział w 26 edycji Opolskich Targów Konsumpcyjnych „Wiosna 2014” w Centrum Wystawienniczo-Kongresowym w Opolu.

Niższy o 95% poziom sprzedaży półproduktów w marcu 2014 r. w porównaniu z marcem 2013 r. jest konsekwencją mniejszej ilości skupionych surowców w sezonie skupowym 2013.

W lutym 2014 roku Spółka osiągnęła łączne przychody ze sprzedaży w wysokości 727 tys. zł, z czego:
 54 tys. zł (7%) przychody ze sprzedaży certyfikowanych półproduktów ekologicznych, sprzedawanych głównie do krajów Unii Europejskiej.
 673 tys. zł (93%) przychody ze sprzedaży certyfikowanych ekologicznych produktów i towarów detalicznych.

2. Zestawienie wszystkich informacji opublikowanych przez Spółkę w trybie raportu bieżącego w okresie objętym raportem.

Raporty EBI opublikowane w marcu 2014 roku:
Raport bieżący nr 09/2014 z dn. 14-03-2014 r. – Raport miesięczny za luty 2014 roku.

Raporty bieżące ESPI nie były publikowane w marcu 2014 roku.
Raporty Spółki są publikowane na bieżąco na stronie internetowej Spółki: www.symbio.pl, a także na stronach: www.newconnect.pl oraz www.gpwinfostrefa.pl.

3. Informacje na temat realizacji celów emisji, jeżeli taka realizacja, choćby w części, miała miejsce w okresie objętym niniejszym raportem.
W marcu 2014 roku nie realizowano inwestycji ze środków pozyskanych z emisji akcji.

4. Kalendarz inwestora, obejmujący wydarzenia mające mieć miejsce w nadchodzącym miesiącu, które dotyczą emitenta i są istotne z punktu widzenia inwestorów, w szczególności daty publikacji raportów okresowych, planowanych walnych zgromadzeń, otwarcia subskrypcji, spotkań z inwestorami lub analitykami oraz oczekiwany termin publikacji raportu analitycznego.

Do 14 maja 2014 roku Spółka opublikuje raport miesięczny za kwiecień 2014 r.
W dniu 14 marca 2014 r. Spółka opublikuje raport kwartalny za I kw. 2014 r.
W dniu 30 maja 2014 r. Spółka opublikuje raport roczny za 2013 r.

Podstawa prawna: punkt 16 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect.

  • Piotr Kalaman – Prezes Zarządu