Raport miesięczny za marzec 2013 roku.

14-04-2013 17:08:48 | Bieżący | EBI | 9/2013

Zarząd SYMBIO POLSKA S.A. z siedzibą w Warszawie, działając w oparciu o postanowienia punktu 16 Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 marca 2010 roku „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect”, przekazuje niniejszym do publicznej wiadomości raport miesięczny za marzec2013 roku.

1. Informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym Spółki, które w ocenie Spółki mogą mieć w przyszłości istotne skutki dla kondycji finansowej oraz wyników finansowych SYMBIO POLSKA S.A.

W marcu 2013 roku Spółka utrzymywała wzrostowy trend sprzedaży detalicznej, przebijając dotychczasową rekordową miesięczną sprzedaż z lutego 2013 roku. Za sprawą wzrostu sprzedaży w kanale tradycyjnym jak i nowoczesnym, przychody ze sprzedaży produktów detalicznych wzrosły łącznie o 21%.

Ponadto Spółka kontynuowała przygotowania do nowego sezonu skupowego, realizując jednocześnie zeszłoroczne kontrakty na sprzedaż mrożonych owoców i warzyw, osiągając wynik o 47% wyższy niż w analogicznym okresie roku ubiegłego.

Pod koniec marca Symbio Polska S.A. przeniosło lokalizację biura w Lublinie na ulicę Zawieprzycką 8M, gdzie też mieści się nowy magazyn. Dzięki temu cała kadra pracująca w Lublinie została skupiona w jednej lokalizacji, co niewątpliwe przyczyni się do ułatwionego przepływu informacji oraz poprawy efektywności pracy.

W marcu 2013 roku Spółka osiągnęła łączne przychody ze sprzedaży w wysokości 1.676 tys. zł (35% wzrostu w porównaniu do marca 2012 roku) z czego:
a) 1.143 tys. zł (68%) przychody ze sprzedaży certyfikowanych półproduktów ekologicznych sprzedawanych głównie do krajów Unii Europejskiej,
b) 533 tys. zł (32%) przychody ze sprzedaży ekologicznych produktów i towarów detalicznych, głównie na rynku krajowym.

2. Zestawienie wszystkich informacji opublikowanych przez Spółkę w trybie raportu bieżącego w okresie objętym raportem.

Raporty EBI opublikowane w marcu 2013 roku:
Raport bieżący nr 6/2013 z dn. 14-03-2013r. „Raport miesięczny za luty 2013 roku.”
Raport bieżący nr 7/2013 z dn. 29-03-2013r. „Treść uchwał podjętych na NWZA Symbio Polska S.A. w dniu 28.03.2013 r.”
Raport bieżący nr 8/2013 z dn. 29-03-2013r. „Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Symbio Polska S.A.”

Raporty bieżące ESPI w marcu 2013 roku nie były publikowane.

Raporty Spółki są publikowane na bieżąco na stronie internetowej Spółki: www.symbio.pl, a także na stronach: www.newconnect.pl oraz www.gpwinfostrefa.pl.

3. Informacje na temat realizacji celów emisji, jeżeli taka realizacja, choćby w części, miała miejsce w okresie objętym niniejszym raportem.

W marcu 2013 r. nie realizowano inwestycji ze środków pozyskanych z emisji akcji.

4. Kalendarz inwestora, obejmujący wydarzenia mające mieć miejsce w nadchodzącym miesiącu, które dotyczą emitenta i są istotne z punktu widzenia inwestorów, w szczególności daty publikacji raportów okresowych, planowanych walnych zgromadzeń, otwarcia subskrypcji, spotkań z inwestorami lub analitykami oraz oczekiwany termin publikacji raportu analitycznego.

Do 14 maja 2013 roku Spółka opublikuje raport miesięczny za kwiecień.
W dniu 15 maja 2013 roku Spółka planuje opublikować raport kwartalny za I kw. 2013 r.
W dniu 31 maja 2013 roku Spółka planuje opublikować raport roczny za 2012 r.

Podstawa prawna: punkt 16 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect.

  • Sylwia Rybicka – Prezes Zarządu