Raport miesięczny za maj 2015 roku

12-06-2015 13:20:06 | Bieżący | EBI | 24/2015

Zarząd SYMBIO POLSKA S.A. z siedzibą w Warszawie, działając w oparciu o postanowienia punktu 16 Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 marca 2010 roku „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect”, przekazuje niniejszym do publicznej wiadomości raport miesięczny za maj 2015 roku.
1. Informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym Spółki, które w ocenie Spółki mogą mieć w przyszłości istotne skutki dla kondycji finansowej oraz wyników finansowych SYMBIO POLSKA S.A
W maju 2015 r. Spółka osiągnęła łączne przychody ze sprzedaży w wysokości 949 tys. zł (34% wzrostu w porównaniu do maja 2014 r.) z czego:
– 98 tys. zł (10 %) przychody ze sprzedaży certyfikowanych półproduktów ekologicznych
– 851 tys. zł (90 %) przychody ze sprzedaży ekologicznych produktów i towarów detalicznych.
2. Zestawienie wszystkich informacji opublikowanych przez Spółkę w trybie raportu bieżącego w okresie objętym raportem.

Raporty EBI opublikowane w maju 2015 roku:
Raport bieżący nr 18/2015 z dn. 08.05.2015 r. – Zmiana daty przekazania raportu rocznego za 2014 r.
Raport bieżący nr 19/2015 z dn. 13.05.2015 r. – Raport roczny za rok 2014
Raport bieżący nr 20/2015 z dn. 14.05.2015 r. – Raport miesięczny za kwiecień 2015 roku
Raport bieżący nr 21/2015 z dn. 14.05.2015 r. – Raport kwartalny za I kwartał 2015
Raport bieżący nr 22/2015 z dn. 23.05.2015 r. – Odwołanie Członka Zarządu Symbio Polska S.A.
Raport bieżący nr 23/2015 z dn. 29.05.2015 r. – Ogłoszenie o zwołaniu WZA Symbio Polska S.A. na 25 czerwca 2015r. wraz z projektami uchwał
Raporty bieżące ESPI opublikowane w maju 2015r.
Raport bieżący nr 10/2015 z dnia 29.05.2015 r. – Ogłoszenie o zwołaniu WZA Symbio Polska S.A. na 25 czerwca 2015r. wraz z projektami uchwał

Raporty Spółki są publikowane na bieżąco na stronie internetowej Spółki: www.symbio.pl, a także na stronach: www.newconnect.pl oraz www.gpwinfostrefa.pl.
3. Informacje na temat realizacji celów emisji, jeżeli taka realizacja, choćby w części, miała miejsce w okresie objętym niniejszym raportem.
W maju 2015 r. środki uzyskanie z emisji akcji serii H zostały częściowo przeznaczone na działalność bieżącą Spółki.
4. Kalendarz inwestora, obejmujący wydarzenia mające mieć miejsce w nadchodzącym miesiącu, które dotyczą emitenta i są istotne z punktu widzenia inwestorów, w szczególności daty publikacji raportów okresowych, planowanych walnych zgromadzeń, otwarcia subskrypcji, spotkań z inwestorami lub analitykami oraz oczekiwany termin publikacji raportu analitycznego.
Do 14 lipca 2015 r. Spółka opublikuje raport miesięczny za czerwiec 2015 r.
Podstawa prawna: punkt 16 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect.

  • Jacek Skowroński – Prezes Zarządu